Teater ger positiva effekter för psykospatienter

Patienter med nydebuterade psykossjukdomar har deltagit i drama- och teaterövningar som komplement till sin behandling. Deltagarna har upplevt teatern positivt och stärkande. Nu ska insatsen beforskas.

En gång i veckan har en grupp på nio personer mellan 18 och 45 år träffats och gjort teaterövningar på Mottagning för nydebuterade psykossjukdomar inom Norra Stockholms psykiatri. Teaterledaren Emma Lundenmark har lett gruppen under tre terminer. Deltagarnas egna ord, idéer och erfarenheter har blivit till manus och scener.

Kaisu Bergh, enhetschef på mottagningen, säger att teatern har bidragit till mycket glädje och gemenskap eftersom det sätter fokus på annat än sjukdomen.

- Deltagarna har fått plocka fram sin kreativa sida som komplement till övrig vård och behandling. Jag tror övningarna har hjälpt dem att uttrycka sig i vardagliga livet. Det är stärkande på så sätt att de känner att de klarar av saker: att kunna se andras mod och känna sig modigare själva och att bli mer uppmärksam på andra.

Startade med särskilt stöd till kulturaktörer

Teaterverksamheten startade 2018 med stöd från Region Stockholm genom Projektstöd för kultur och hälsa som är ett särskilt stöd till kulturaktörer med fokus på långsiktiga samarbeten med hälso- och sjukvården. Teaterövningarna utgår från NECT, en forskningsbaserad metod som kan minska stigmatisering. Nu kopplas följeforskning på via Kompetenscentrum för kultur och hälsa som är en del av Region Stockholm.

- Vi har uppdragit åt forskare vid Stockholms universitet att följa insatsen och nu kommer vi att få bättre kunskap om kulturaktiviteter kan bidra till ökad självkänsla och minska självstigma hos personer med psykossjukdom, säger Ulrika Lindblad, strategisk samordnare på Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Forskning undersöker metod för spridning

Att undersöka och beskriva själva metoden är ett annat syfte med insatsen.

- Om vi får veta mer om vad i metoden det är som gör att självstigma kan minska kommer teater kunna bli relevant att genomföra även inom andra liknande verksamheter både i Region Stockholm och i andra regioner, säger Ulrika Lindblad.

Följeforskning kommer utföras av lektor Eva Hallgren och fil. dr. Sofia Cedervall vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet och pågår under 2020-2022.

Tillbaka till nyhetslistan