Ny rapport kartlägger centrumbildningar i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms kulturförvaltning har genom en extern utredare gjort en genomlysning av de nio centrumbildningar som erhåller stöd från kulturnämnden. Rapportens syfte är att utgöra ett kunskapsunderlag och innefattar en övergripande beskrivning av centrumbildningarna regionalt och nationellt och deras förhållande till kulturpolitiken och de egna verksamheterna.

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav regionens centrumbildningar möjlighet att söka stöd från kulturnämnden. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till Ann Larsson, som extern utredare, att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller stöd och är verksamma i regionen. Ann Larsson är verksam som konsult och utredare med fokus på kultur- och konstnärspolitik och dess förvaltning. 

Om regionenala centrumbildningar

Det finns idag 13 nationella organisationer som grupperas som centrumbildningar, varav fyra är paraplyorganisationer som samlar fristående regionala organisationer. Centrumbildningarna är medlemsorganisationer för konstnärer/kulturskapare som främjar sina medlemmars konstnärliga yrkesverksamhet genom förmedling, kompetensutveckling och andra främjande åtgärder.

De nio centrumbildningarna som beskrivs närmare i rapporten är en heterogen grupp som särskiljer sig i att de organiserar olika yrkesgrupper och olika konstområden men även har olika strukturer och delvis olika fokus i verksamheterna. Det statliga stödet har under lång tid varit den huvudsakliga finansieringen men med utvecklingen av en regional kulturpolitik har centrumbildningarnas offentliga finansiering differentierats.

Rapporten – ett kunskapsunderlag

Kulturförvaltningen Region Stockholm vill med en genomlysning av centrumbildningarna ta fram ett kunskapsunderlag primärt värdefullt och till hjälp för kulturförvaltningen men dessutom till nytta för centrumbildningarna samt andra intresserade.

-Centrumbildningarna är en del av vår regions kulturella infrastruktur. Den här rapporten utgör därför ett efterlängtat kunskapsunderlag för oss som vi hoppas kunna skapa ett värde för centrumbildningarna själva, men även för andra intresserade aktörer, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.

Utredaren lämnar i rapporten rekommendationer för hur centrumbildningar fortsatt bäst kan agera för att främja arbetet med konst och kultur i länet i samverkan med kommuner och konst- och kulturlivets företrädare. Ann Larsson konstaterar i rapporten att organiseringen av centrumbildningarna och formeringen av den moderna kulturpolitiken i Sverige skedde under samma tidsperiod och centrumbildningarna plockades snabbt upp av den statliga kulturpolitiken och har sedan dess i huvudsak även varit finansierade av det offentliga.

Centrumbildningarna har därmed formats i en kontinuerlig dialog mellan medlemmarnas egna behov och önskningar, styrelsernas och verksamhetsledares visioner, den statliga kulturpolitikens reformer och visioner, styrningen av kulturarbetsmarknaden och bidragsgivande myndigheters ramar.

- Det har varit ett nöje att dyka in i centrumbildningarnas breda och omfattande verksamheter. Organisationer som på ett konkret sätt arbetar med att stödja enskilda kulturutövare och grupper inom den fria sektorn. Det här är fungerande strukturer som bland annat arbetar med att förmedla uppdrag och därmed försörjning till kulturutövare, något som är av oerhörd vikt i dessa tider när pandemin slår hårt inom kulturarbetsmarknaden. De är en del av en kulturell infrastruktur som möjliggör att konsten når ut brett, säger Ann Larsson utredare och författare av rapporten. 

Utredarens sammanfattning och rekommendationer

I rapporten lyfter rapportförfattaren bland annat följande konstateranden och rekommendationer:

• Region Stockholm bör uppmärksamma hur ett konstområdesövergripande synsätt på centrumbildningarnas verksamhet kan främjas och även stödja en utveckling inom andra områden.

• En ökad samverkan mellan regioner, kommuner och centrumbildningar kan leda till en utväxling av centrumbildningarnas verksamheter som i sin tur leder till ökade kulturupplevelser för invånarna.

• Region Stockholm bör stödja centrumbildningarnas egna initiativ till samverkan både nationellt mellan de regionala organisationerna/verksamheterna och mellan de olika konstområdena vilket stärker och utvecklar organisationerna och deras verksamhet.

• Centrumbildningarnas förmedlande uppdrag bör säkras och stödjas för att möjliggöra uppdrag och försörjning inom kulturarbetsmarknaden, ett uppdrag som blivit av än större vikt på grund av coronapandemins effekter.

• Centrumbildningarnas förmedling av konstupplevelser utgör en del av en kulturell infrastruktur som möjliggör en bred delaktighet

• Den verksamhetsnära kompetensutvecklingen som möjliggörs genom centrumbildningarna bör stödjas och utvecklas då den effektivt når stora grupper av frilansande kulturutövare.

• Centrumbildningarna utgör en del av en struktur som främjar förutsättningar för hållbara yrkesliv inom kultursektorn. 

Tillbaka till nyhetslistan kultur