Så ser förutsättningarna ut för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen

En ny rapport från Region Stockholms kulturförvaltning visar på möjligheter att utveckla konstnärliga produktionsplatser i de regionala stadskärnorna

Syntolkning: Kartbild över länet med röda områden markerade för 9 stadskärnor

Pressat läge för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen

Ny utredning om förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen har publicerats. Fokus för utredningen har varit bild- och formområdet samt förutsättningar för utveckling av nya produktionsplatser i tre av regionens kommuner som i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, pekas ut som regionala stadskärnor: Järfälla kommun (Barkarbystaden), Haninge kommun (Haninge stad) samt Huddinge kommun (Flemingsberg och Kungens kurva). 

Utredare har varit Ann Larsson, tidigare bland annat direktör för Konstnärsnämnden.

Stort behov av nya produktionsplatser i fler delar av regionen  

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Stockholmsregionen ökar årligen med 35 000 invånare och beräknas bli cirka 3,4 miljoner invånare 2050. Denna starka tillväxt medför både stora möjligheter – inte minst ökad publik och köpkraft – men också utmaningar för regionens konst- och kulturliv. Befintliga produktionsplatser för professionell konst och kultur i de centrala delarna av regionen är under stark press. Tidigare mindre attraktiva fastigheter och mark i Stockholmsregionens centrala delar omvandlas till eller bebyggs i snabb takt med nya bostäder, arbetsplatser, kommunikationer och service.

Denna utveckling pressar bort utövande konstnärer och kulturskapare som med generellt låga inkomster har svårt att bära marknadsmässiga hyror. Redan idag beräknar Stockholms stad att det saknas produktionsplatser för 450 konstnärer till en yta motsvarande cirka 12000 kvadratmeter. Detta anstränger sig Stockholms stads kulturförvaltning hårt för att bemöta men utredningen ser ett stort behov av ett breddat åtagande inom Regionen och dess övriga kommuner för det konst- och konstnärspolitiska fältet.

- Jag ser i utredningen en tydlig parallell mellan utmaningarna för konstnärliga produktionsplatser och den pågående krisen för rockklubbar och andra publika mötesplatser i Stockholmsregionens centrala delar, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på Region Stockholms kulturförvaltning. Men jag ser också en stor nyfikenhet hos växande kranskommuner för att ta ansvar och utveckla nya attraktiva miljöer för konst och kultur. Det gäller inte minst i samband med byggande av nya regionala stadskärnor.

Utredningens iakttagelser och rekommendationer

Utredare Ann Larsson konstaterar i utredningen att de hörda kommunerna Järfälla, Huddinge och Haninge, allmänt har väl uttryckta kulturpolitiska ambitioner och en infrastruktur för medborgarna att ta del av konst och kultur. Det behövs också ett breddat regionalt ansvar för det konst- och konstnärspolitiska fältet, inte minst vad gäller produktionsplatser. Utredaren ser goda möjligheter att utveckla produktionsplatser i de regionala stadskärnorna som också kommer att vara nya nav i en regional infrastruktur.

Utredaren rekommenderar bland annat följande: 

  • Tillgång till platser för konst och kultur behöver ingå i den kommunala planeringen på ett likvärdigt sätt som för till exempel idrotts- och andra fritidsanläggningar.
  • Äldre byggnader i kommunerna, såsom tidigare skolor, sjukhus och industrifastigheter, kan vara lämpliga att anpassa till produktionslokaler för konstnärlig verksamhet.
  • Det behöver ske en kunskapsöverföring av utvecklingsarbetet kring konstnärliga produktionsplatser från Stockholms stad till Region Stockholm och andra kommuner
  • Region Stockholm bör inventera möjliga produktionsplatser i regionen, liksom samordna och sprida sakkunskap, metoder och goda exempel också från andra regioner och länder
  • Region Stockholm bör vidare utreda frågan om inrättande av ett regionalt ateljé- och studiostöd

Fakta om regionala stadskärnor
Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, pekar ut följande nio områden som regionala stadskärnor: den centrala regionkärnan (omfattande kommunerna Stockholm, Nacka, Solna, Sundbyberg) samt de yttre regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta (Sigtuna kommun med angränsning till Upplands Väsby och Vallentuna), Barkarby-Jakobsberg (Järfälla), Kista-Sollentuna-Häggvik (Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg), Täby centrum-Arninge (Täby), Haninge centrum (Haninge), Flemingsberg (Huddinge, Botkyrka), Kungens kurva-Skärholmen (Huddinge, Stockholm) samt Södertälje.

Definitionen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 av regionala stadskärnor lyder: "Platser i Stockholms län som har utvecklingspotential och kan komplettera varandra och den centrala regionkärnan när det gäller service, arbetsplatser och boende i syfte att skapa både en tätare och en mer flerkärnig region. Regionala stadskärnor har varit ett begrepp i regionplaneringen sedan arbetet med att ta fram RUFS 2001. Alltsedan dess har planeringen i de berörda kommunerna, och regionplaneringen, inriktats mot att utveckla en flerkärnig struktur i Stockholmsregionen."

Tillbaka till nyhetslistan