Barn och unga

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det finns flera olika stöd och subventioner som går att söka i syfte att starta upp och/eller utveckla filmpedagogisk verksamhet för barn och unga. Här har vi samlat några av de stöd som går att söka för att finansiera insatser och utvecklingsprojekt inom området.

Filmkonsulenterna på Region Stockholm kan fungera som konsultativt stöd kring finansieringsmetoder, formulering och utveckling av projektidéer samt hjälpa till vid ansökningsprocesser. Vi kan också ge råd och guida dig till rätt aktörer, professionella filmpedagoger och filmutbud. Vi anordnar även regelbundna nätverksträffar med fokus på finansiering och stöd, exempelvis till Skapande skola-samordnare och i anslutning till Svenska Filminstitutets stöd för filmkulturell verksamhet för barn och unga.  

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag, som söks genom Kulturrådet och som syftar till att integrera konst och kultur långsiktigt i grundskolan, ge elever större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter samt stärka elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Stödet går att söka en gång per år av skolans huvudman, för insatser som planeras att genomföras i årskurserna F-9.  

Läs mer om stödet och riktlinjer för ansökan på Kulturrådets hemsida.  

I Kulturkatalogen hittar du också aktuella filmutbud som går att boka inom ramen för Skapande skola och som uppfyller de kriterier som ställs inom ramen för stödet.  

Läs om det aktuella filmutbudet i Kulturkatalogen.

I Stockholms län finns också Filmcentrum som en viktig resurs inom Skapande skola. De förmedlar professionella filmpedagoger och utbud inom området samt erbjuder administrativt stöd i ansökningsprocessen, upplägget och genomförandet av Skapande skola-arbetet. 

Läs om vad Filmcentrum kan erbjuda och hjälpa till med.

Stöd för filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Stödet fördelas av Svenska Filminstitutet och riktar sig till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden. Syftet är att ge barn och unga möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stödet går att söka två gånger per år av verksamheter som bedrivs med kommunal finansiering, som exempelvis skolbio, bibliotek, skola, fritidsgård eller kulturskola - för insatser som utveckling av filmpedagogisk verksamhet, kompetensutveckling av personal, främjande av barn och ungas skapande, filmvisning på biograf och/eller utforskande av filmarvet.

Läs om och hur du söker stödet hos Svenska Filminstitutet.

Stöd: film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Svenska Filminstitutet har två nya stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Det är dels ett stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken, och dels ett stöd för spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken. Stöden går att söka för språkstärkande filmpedagogiska projekt, visningar av film på minoritetsspråken, filmkurser, talangutveckling och andra åtgärder som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken.  

Deadline för ansökan 2021: 10 februari, 15 april, 1 september och 15 november.  

Läs mer om Svenska Filminstitutets två stöd för att främja tillgång till film för barn och på de nationella minoritetsspråken 

Övriga externa stöd

Det finns flera andra externa stöd som kan finansiera satsningar och utveckling av filmpedagogiskt arbete för barn och unga.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?