Ett strategisk samordnat kulturliv i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms län har en av Europas starkaste befolkningsökningar. För att klara att växa hållbart och effektivt krävs god långsiktig planering, tydliga mål och ett bra samarbete mellan regionens aktörer.

Återstart för kulturen

Kulturförvaltningen arbetar fortsatt för att främja en återstart av länets kulturliv efter coronapandemin. Genom ökade budgetramar förstärks stöden till kulturaktörer och Stockholmsidrotten. De dialoger och samtal som kulturförvaltningen deltar i eller leder inom ramen för sitt regionala uppdrag ska vara en del av återstartsarbetet.

Kulturförvaltningen följer även utvecklingen kopplad till kriget i Ukraina. Då kulturlivets aktörer, folkbildningsaktörer och föreningslivet tidigare har visat prov på att kunna ställa om och möta människor i kris har Regionfullmäktige har beslutat att tilldela 9 miljoner extra till kulturnämnden för att tillföra dessa aktörer satsningar som ska bidra till inkludering och meningsskapande för att stötta människor på flykt. Illustration kulturstrategin

Kulturstrategi för Stockholmsregionen bidrar till kreativ utveckling och näringar

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Resultatet är presenterat i RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050.

Kulturstrategin ska fungera som ett komplement till RUFS 2050 och fördjupa och förtydliga hur arbetet med konst och kultur bör bedrivas för att nå visionen och målen för Stockholmregionens långsiktiga utveckling. Kulturstrategins syfte är att synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utvecklingsfaktor och därmed bidra till RUFS-visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Kulturstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Därutöver ska kulturstrategin kunna bilda grund för fortsatt strategiskt arbete med fokus på exempelvis specifika konstområden, digitaliseringens möjligheter och utmaningar, kultur och hälsa samt framtagandet av en nationell kulturstrategi för barn och unga.

Mer om Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Ungdomar friluftsliv

Föreningsliv ska bidra till ett mångsidigt och rikt kulturliv

Kulturnämnden vill genom stöd till föreningsliv bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. Föreningslivet omfattar pensionärsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer och frilufts- och idrottsorganisationer. 

Illustration folkbildningsstrategin

Folkbildningsstrategin inspirerar och stödjer strategiska processer

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet har fullmäktige beslutat om en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner. Länk till Folkbildningsstrategin i pdf.

Regionala resurser i främjandet av kultur i länet

Länskulturfunktionernas uppdrag bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser, samt utveckla sin förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Konsulenter finns inom cirkus- dans, film, hemslöjd och musik skapar långsiktiga förutsättningar för att kultur i länet och är en viktig länk mellan de professionella utövarna i mötet med olika beställare inom kommun genom rådgivning, kunskapsförmedling, utvecklande av nätverk, kontaktytor och platser för kultur.

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet. Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur Regional biblioteksplan 2020-2023)

Framsida Handledning inom kulturmiljöarbete - en resurs för samhällsbyggnad

Stöd för kulturmiljö- och översiktsplanering

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och remisshantering för särskilda ärenden och översiktsplanering. Museet svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Stockholms läns museum har en bred kunskap om och erfarenhet av forskning, förmedling och utbildning inom kulturmiljöarbete och detta kommer fortsättningsvis vara områden där museet är en aktiv kraft och resurs i länet.

Framsida rapport Regionalt Kulturmiljöarbete

Kartläggning av kulturmiljöer i Stockholmsregionen

Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet. Beställ rapporten via e-postformuläret.

Konst och kultur bidrar till kvalitet, trygghet och attraktiva miljöer

Procentregeln för konst i Region Stockholms lokaler ska fortsatt värnas och konstnärliga gestaltningar ska vara en naturlig del av länets invånares
vardag i interaktionerna med regionala verksamheter. I vårdens olika miljöer, i sjukhusens väntrum, på pendeltågens och tunnelbanans stationer
bidrar den konstnärliga gestaltningen till trygga och attraktiva miljöer.

Personer i rullstol tillsammans med danspedagog i vårdmiljö

Genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa sprids forskning om kulturupplevelsers positiva inverkan på hälsan. Utveckling av metoder för att implementera kultur som komplement till medicinsk vård pågår tillsammans med aktörer inom hälso- och sjukvården såväl som inom vård- och omsorg på initiativ av centrumet och i vossa fall med kulturnämndens stöd för kultur och hälsa. Exempel på framgångsrika samarbetsprojekt är digitala berättelser inom sjukvården, anti-stigmateater, dans för unga tjejer med återkommande psykosomatiska besvär, levande musik på neonatalavdelning och mer sammanhållna satsningar inom hela verksamheter som Beroendecentrum. Följeforskning kring Dans för Parkinson, Konst som resurs i geriatrisk vård och Musik som omvårdnadsåtgärd är några aktuella forskningsrapporter. Fler samarbeten finns att läsa på Kompetenscentrums webbplats

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?