Ett strategisk samordnat kulturliv i Stockholmsregionen

Region Stockholms kulturstrategi ska vägleda kommuner och regionala kulturaktörer i arbetet med kulturfrågor.

Kulturstrategi för Stockholmsregionen bidrar till kreativ utveckling

Genom kulturstrategin för Stockholmsregionen vill Region Stockholms visa hur sociala och kulturella värden tillsammans kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Och lyfta fram hur konsten och kulturen kan bidra till en kreativ utveckling i regionen. Catharina Fogelström berättar om arbetet med kulturstrategin i filmen.

Syntolkning: Catharina Fogelström filmad i halvfigur utomhus och grafik om kulturstrategins innehåll.

Mer om Kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Resultatet är presenterat i RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050.

Kulturstrategin ska fungera som ett komplement till RUFS 2050 och fördjupa och förtydliga hur arbetet med konst och kultur bör bedrivas för att nå visionen och målen för Stockholmregionens långsiktiga utveckling. Kulturstrategins syfte är att synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare samt lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utvecklingsfaktor och därmed bidra till RUFS-visionen om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Kulturstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala, lokala och nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor. Därutöver ska kulturstrategin kunna bilda grund för fortsatt strategiskt arbete med fokus på exempelvis specifika konstområden, digitaliseringens möjligheter och utmaningar, kultur och hälsa samt framtagandet av en nationell kulturstrategi för barn och unga.

Föreningsliv ska bidra till ett mångsidigt och rikt kulturliv

Kulturnämnden vill genom stöd till föreningsliv bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. Föreningslivet omfattar pensionärsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer och frilufts- och idrottsorganisationer.

En folkbildningsstrategi för Region Stockholm tas fram

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet kommer kulturnämnden under 2019 påbörja arbetet med en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner. Remiss för Folkbildningsstrategi är utskicka 8 mars 2021. 

RIK - Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

Länets kommuner har idag tillgång till en plattform för samverkan kring ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets invånare, oavsett var man bor. Tack vare en satsning på metodutveckling för samverkan mellan kommuner har idag flera kommuner i storstadsregionen hittat sätt att samverka. Metoder och underlag finns att ta del av genom kulturförvaltningen.

Kartläggning av kulturmiljöer i Stockholmsregionen

Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet. Kartläggningen finns presenterad på kulturförvaltningens webbplats.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?