Ett strategisk samordnat kulturliv i Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion där människor vill bo och verka är stor. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

Kulturstrategi för Stockholmsregionen bidrar till kreativ utveckling och näringar

Region Stockholm och kommunerna i länet har tillsammans tagit fram en plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Resultatet är presenterat i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Kulturstrategin är ett komplement till RUFS 2050 och fördjupar och förtydligar hur arbetet med konst och kultur bör bedrivas för att nå visionen och målen för Stockholmregionens långsiktiga utveckling. Kulturstrategins syfte är att synliggöra hur sociala och kulturella värden i samverkan kan bidra till en god livsmiljö för länets invånare samt lyfta fram den potential som kultursektorn har som regional utvecklingsfaktor. Därmed bidrar strategin till att uppfylla visionen i RUFS om Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Kulturstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med kulturfrågor för Stockholmsregionen. Den avser att både tydliggöra Region Stockholms roll som regional kulturpolitisk aktör och peka ut angelägna kulturpolitiska utvecklingsområden, men också fungera som stöd och inspirera kommunernas arbete med långsiktiga planer och kulturutveckling.

Mer om Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Illustration folkbildningsstrategin

Folkbildningsstrategin inspirerar och stödjer strategiska processer

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet har fullmäktige beslutat om en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner. Länk till Folkbildningsstrategin i pdf.

Idrottsstrategi för Stockholmsregionen

Under 2023 har kulturförvaltningen i Region Stockholm i uppdrag att ta fram en idrottsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin ska ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor och främja fysisk aktivitet.

Till nyhet om idrottsstrategin

Regionala resurser i främjandet av kultur i länet

Kulturförvaltningens länskulturkonsulenter bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser, samt utveckla sin förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Konsulenter finns inom cirkus, dans, film, hemslöjd och musik och skapar långsiktiga förutsättningar för att kultur i länet. De är en viktig länk mellan de professionella utövarna i mötet med olika beställare inom kommun genom rådgivning, kunskapsförmedling, utvecklande av nätverk, kontaktytor och platser för kultur.

Regionbibliotek Stockholm arbetar med att i samråd med folkbiblioteken i Stockholms län främja verksamhetsutveckling och kvalitet.

Stockholmsregionen ska vara en ledande kunskaps- och tillväxtregion och här har bibliotek en viktig roll som en del i den livslånga lärandekedjan. Att främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet, men också ökad sysselsättning i samhället, samt öka den enskildas möjlighet till fri åsiktsbildning och ett livslångt lärande. (Ur Regional biblioteksplan 2020-2023)

 

Framsida Handledning inom kulturmiljöarbete - en resurs för samhällsbyggnad

Stöd för kulturmiljö- och översiktsplanering

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande funktion för arbetet med kulturmiljö inom länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och remisshantering för särskilda ärenden och översiktsplanering. Museet svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverka med andra aktörer inom arkeologi och byggnadsvård.

Stockholms läns museum har en bred kunskap om och erfarenhet av forskning, förmedling och utbildning inom kulturmiljöarbete och detta kommer fortsättningsvis vara områden där museet är en aktiv kraft och resurs i länet.

Framsida rapport Regionalt Kulturmiljöarbete

Kartläggning av kulturmiljöer i Stockholmsregionen

Ett av de fyra fokusområden som lyfts i kulturstrategin för Stockholmsregionen gäller att nyttja kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet. Beställ rapporten via e-postformuläret.

Konst och kultur bidrar till kvalitet, trygghet och attraktiva miljöer

Procentregeln för konst i Region Stockholms lokaler ska fortsatt värnas och konstnärliga gestaltningar ska vara en naturlig del av länets invånares
vardag i interaktionerna med regionala verksamheter. I vårdens olika miljöer, i sjukhusens väntrum, på pendeltågens och tunnelbanans stationer
bidrar den konstnärliga gestaltningen till trygga och attraktiva miljöer.

Personer i rullstol tillsammans med danspedagog i vårdmiljö

Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att sprida forskning om kulturupplevelsers positiva inverkan på hälsan. Utveckling av metoder för att implementera kultur som komplement till medicinsk vård pågår tillsammans med aktörer inom hälso- och sjukvården såväl som inom vård- och omsorg på initiativ av centrumet och i vossa fall med kulturnämndens stöd för kultur och hälsa. Exempel på framgångsrika samarbetsprojekt är digitala berättelser inom sjukvården, anti-stigmateater, dans för unga tjejer med återkommande psykosomatiska besvär, levande musik på neonatalavdelning och mer sammanhållna satsningar inom hela verksamheter som Beroendecentrum. Följeforskning kring Dans för Parkinson, Konst som resurs i geriatrisk vård och Musik som omvårdnadsåtgärd är några aktuella forskningsrapporter. Fler samarbeten finns att läsa på Kompetenscentrums webbplats

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?