Nu lanseras Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Region Stockholm. Folkbildningsstrategin ska ge riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer.

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare. 
 
Den 10 maj 2022 fattade regionfullmäktige beslut om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen och nu börjar arbetet att göra verklighet av den. 
 
- Folkbildningen gör skillnad både för individer och samhälle och bidrar på många sätt till en god livsmiljö. Nu har vi i bred samverkan tagit fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som hjälper oss i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region, säger Cecilia Elving (L) kulturnämndens ordförande i Region Stockholm. 

En gemensam riktning för folkbildningsfrågor 

Strategin ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan folkbildningen och kommunerna i länet och regionen, och är tänkt att fungera som en strategisk vägvisare.  

- Folkbildningsstrategin ger oss en gemensam riktning för arbetet med folkbildningsfrågor, pekar ut gemensamma angelägna utvecklingsområden och kan fungera som stöd och inspiration för kommunernas arbete i folkbildningsfrågor i vår region, säger Eva Bergquist, förvaltningschef kulturförvaltningen Region Stockholm. 


Till strategin finns ett förslag till dialogmodell mellan folkbildningen, Region Stockholm och kommuner med förhoppningen att arbetet med ökad samverkan ska fortsätta. 

Se filmen om folkbildningsstrategin

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin  

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden. 

  • Stärka och utveckla demokratin  
  • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet  
  • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
  • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet. 

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan kultur