Revisorskollegiet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.

Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för att granska var sin del av Region Stockholms verksamheter. Varje förtroendevald revisor utövar sitt uppdrag självständigt. Revisorerna har även rätt att yttra sig vid regionfullmäktiges möten.

Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelser och granskningsrapporter som ligger till grund för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Bland de förtroendevalda revisorerna väljer fullmäktige ledamöter och ersättare i revisorskollegiet, som är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal.

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar för revisorskollegiet 2023

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för revisorskollegiet

Ledamöter

Ordinarie ledamöter i revisorskollegiet ›
Ersättare i revisorskollegiet ›

Rapporter från regionrevisorerna

Projektrapporter, årsrapporter och revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter hittar du via länken nedan.

Till regionrevisorernas rapporter

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?