Regionstyrelsen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter. Styrelsen följer också upp att regionfullmäktiges beslut förverkligas. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för regionledningskontoret. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige. Under regionstyrelsen finns utskott och beredningar.

Regionstyrelsens möten hålls en gång i månaden och är inte öppna för allmänheten. Dagordning läggs ut på webben ungefär tio dagar innan mötet.  Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 

Sammanträdeshandlingar för regionstyrelsen

Arkivet för äldre sammanträdeshandlingar

Äldre sammanträdeshandlingar för regionstyrelsen

Ledamöter 

Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen ›

Regionråd

Regionråden bildar regionrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till regionstyrelsen. 

Se alla regionråd ›

Utskott och beredningar under regionstyrelsen

Arbetsutskottet

Arvodesutskottet

Arvodesberedningen

Infrastruktur- och regionplaneringsutskottet

Miljö- och hållbarhetsberedningen

Personal- och produktionsutskottet

Rese- och representationsutskottet

Tillväxt- och innovationsutskottet

Samverkansråd i regionstyrelsen

Regionstyrelsen samverkar med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Läs mer om respektive samverkansråd i regionstyrelsen via länkarna nedan.

Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
Regionstyrelsens pensionärsråd

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?