Politiska organ

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om regionstyrelsen, regionfullmäktige och nämnderna. Utskott, beredningar och sammanträdeshandlingar hittar du på respektive sida. Där hittar du också vilka förtroendevalda som sitter i de olika organen.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. Information om regionfullmäktige och webb-tv hittar du via länken nedan.
Regionfullmäktige ›

Regionstyrelsen

Styrelsen leder och samordnar Region Stockholms verksamhet och ekonomi. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ›

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.
Fastighets- och servicenämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov. Här finns också information om de utskott och den beredning som ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Primärvårdsnämnden

Nämnden ska revidera och utveckla primärvårdens avtal i linje med nationella riktlinjer. Nämnden styr även regionens folkhälsoarbete och den regionfinansierade tandvården.
Primärvårdsnämnden

Karolinska Universitetssjukhuset

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Karolinska Universitetssjukhuset) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.
Karolinska Universitetssjukhuset

Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Nämnden ansvarar för uppföljning, implementering och tillämpning av den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050).
Klimat- och regionutvecklingsnämnde

Krisledningsnämnden

Nämnden ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Krisledningsnämnden

Kulturnämnden

Nämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Kulturnämnden ›

Patientnämnden

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.
Patientnämnden ›

Stockholms läns sjukvårdsområde

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Stockholms läns sjukvårdsområde) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO

Trafiknämnden

Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för Färdtjänsten. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under trafiknämnden.
Trafiknämnden ›

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både Region Stockholms hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ›

Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är moderbolag som äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet. Bolagets ändamål är att styra, kontrollera, ha löpande uppsikt samt att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Region Stockholm ändamålsenligt sätt. LISAB ägs i sin helhet av Region Stockholm.
Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB

Revisorskollegiet

Regionfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.
Revisorskollegiet ›

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland 

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden.
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland 

Nämnder som upphört efter årsskiftet 2022/23

Klimat- och hållbarhetsnämnden (Upphört)

Klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete.
Klimat- och hållbarhetsnämndens sammanträdeshandlingar i arkivet

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (Upphört)

Nämnden ansvarar för att leda kunskapsstyrningsorganisationen inom Region Stockholms hälso- och sjukvård samt tandvård.
VKN:s sammanträdeshandlingar i arkivet

Tillväxt- och regionplanenämnden (Upphört)

Nämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom Region Stockholm.
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträdeshandlingar i arkivet

Färdtjänstnämnden (Upphört)

Färdtjänstnämnden ansvarar för färdtjänsten. Nämnden följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärer.
Färdtjänstnämndens sammanträdeshandlingar i arkivet

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?