Politisk ordlista

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du förklaringar till ord och begrepp som ofta används när Region Stockholms politik och politiska processer beskrivs.

Acklamation

Beslut utan omröstning, baserat på ja- eller nej-rop från mötesdeltagarna när ordföranden frågar om bifall till förslag till beslut.

Ajournera

Skjuta upp behandlingen av en fråga, eller ett sammanträde, till en senare tidpunkt.

Allmän handling    

En handling som har kommit in till eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar.

Allmänna val

Återkommande, direkta val, baserade på allmän rösträtt. Valen sker till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Avslå ärendet

Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning

Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende som det ska beslutas om. Regionstyrelsen skickar efter beredningen ärendet till regionfullmäktige med ett förslag till beslut.

Beslutsför

Ett politiskt organ har rätt att fatta beslut i och med att vissa regler är uppfyllda, till exempel att ett visst antal ledamöter är närvarande.

Besvärsrätt

Medborgarna har besvärsrätt. Det innebär att ett beslut i fullmäktige kan överklagas till förvaltningsrätten som prövar om beslutet är lagligt. Se också Överklagan.

Bokslut

En regelbundet genomförd sammanställning av bokföringen, en ekonomisk summering av året som gått. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning,

Bordlägga

Ett ärende läggs åt sidan för att en otydlighet behöver klargöras eller skapa ytterligare rådrum. Ärendet tas senare upp i oförändrat skick vid nästa sammanträde.

Budget

Den ekonomiska planeringen för den närmaste framtiden eller för ett projekt.

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Föredragningslista.

Delegera

Överlåta arbete och beslut till någon annan, på lägre nivå. Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i Region Stockholm. Normalt delegerar fullmäktige många typer av beslut till regionstyrelsen, som i sin tur kan delegera beslut till utskott/beredningar, andra grupper eller enskilda personer. Ansvaret ligger alltid på den högre nivån, hos den nivå som delegerat arbete eller beslut.

Delegationsordning

För att delegera måste det finnas en delegationsordning där det framgår vilka typer av beslut någon annan kan fatta självständigt. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som gett delegeringen.

Diarium

Register över handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Allmän handling.

Direktiv

Fastställda ramar för hur viss verksamhet ska ske.

Ersättare

Ersättare för ordinarie ledamot. Suppleant.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde, till exempel trafiknämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fråga/frågestund

En enklare form av interpellation. Samma dag som regionsfullmäktige sammanträder kan en ledamot ställa en fråga till ett regionråd. När frågan besvaras får bara den som frågar och den som svarar delta i diskussionen.

Vid varje fullmäktigesammanträde avsätts en timme till frågestund. Om frågan inte hinner besvaras under den tiden, får den ställas på nytt vid nästa sammanträde. Varje parti får rangordna vikten av sina egna frågor.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista

Förteckning över alla ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Församling

Exempelvis folksamling, möte, kongress, stämma, riksdag. Regionfullmäktige är Region Stockholms högsta beslutande församling.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Består av opolitiska tjänstemän. Förvaltningsorganisationen följer den politiska organisationen. Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, vars tjänstemän ska se till att de beslut som de förtroendevalda fattar genomförs. De tar också fram underlag till beslut.

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Att formellt begära eller föreslå något.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess att ett slutligt beslut fattas.

Interpellation

En skriftlig fråga som ställs av en ledamot i regionfullmäktige till ett regionråd och kan besvaras muntligt eller skriftligt. Svaret kommer vid ett senare sammanträde, i normalfallet det följande mötet. Till skillnad från vid en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten efteråt.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett dokument ska formuleras, ofta av ett protokoll.

Jäv

Jäv är när någon av ledamöterna i den beslutande församlingen är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte vara med när det ärendet behandlas.

Kungörelse

Region Stockholm meddelar allmänheten när det är dags för nästa fullmäktigesammanträde, och gör det genom att sätta upp dagordningen på Region Stockholms officiella anslagstavlor här på webbplatsen och genom annonser i utvalda tidningar.

Ledamot

Förtroendevald medlem av en beslutande församling.

Lekman

Person som inte är fackman eller specialist.

Majoritet

En politisk ledning som kan föra sin egen politik utan att förhandla med politiska partier som står utanför, eftersom den kan förlita sig på att beslutet går igenom ändå.

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis ha en plats i en beslutande församling. Jämför: antal mandat i regionfullmäktige = antal platser.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i regionfullmäktige. Ett ja till motionen betyder att landstinget ska göra som motionären föreslår. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut. Inom Region Stockholm kan en motion besvaras inom högst ett år.

Opposition

Politiskt parti, politiska partier eller grupper av politiska partier, som inte har en majoritet av mandaten.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande; ledning. I Region Stockholm oftast ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande i ett politiskt organ.

Proportionell

Vid val till en politisk församling är en fördelning av mandat på partier i proportion till respektive partis andel av rösterna. Proportionella valsystem kan också tillämpas i andra sammanhang.

Proposition

Ett annat ord för förslag, ofta från den styrande majoriteten till den beslutande församlingen. Kan också vara ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Protokollet från fullmäktige innehåller inte bara besluten. I protokollet står också vilka andra förslag som fanns och hur omröstningarna utföll, vilka ledamöter som varit med i beslutet och vilka som har reserverat sig.

Remiss

Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter. En remiss kan också sändas för att inhämta fackkunskaper.

Reservation

En skriftlig anmälan från en ledamot att han/hon är mot det beslut som fullmäktige fattat. En reservation tas med i protokollet.

Rotel

En avdelning inom den politiska administrationen, med skyldighet att ta fram underlag till beslut som ska fattas i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Arbetet vid rotlarna leds av majoritetens regionråd. Oppositionens avdelningar benämns kanslier.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt

Svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som finns upptagen i röstlängd har rätt att rösta i samtliga val. Utländsk medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommun- och regionval men inte i riksdagsval. En svensk medborgare som bor utomlands har rösträtt i riksdagsvalen.

Skrivelse

En fråga/ett förslag från en ledamot i en nämnd eller styrelse i Region Stockholm. Svaret ges skriftligt efter en mer eller mindre omfattande remissrunda.

Suppleant

Ersättare för ordinarie ledamot.

Tjänsteutlåtande

Bakgrund och förslag till beslut, upprättat av regiondirektören, i en nämnd eller förvaltning.

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering

Votering innebär rösträkning, och ska genomföras om någon begär det, vilket måste göras innan ett beslut är fattat. Ledamöterna i regionfullmäktige röstar elektroniskt, via knapparna "ja", "nej", eller "avstår".

Yrka

Att begära att den beslutande församlingen ska besluta på ett visst sätt.

Yttrande

Skrivelse eller dokument från en nämnd eller förvaltning, med synpunkter i ett visst ärende.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning och ytterligare utredning. Ett nytt förslag kommer sedan tillbaka till fullmäktige för beslut. Se även remiss.

Överklagan

Ett beslut i fullmäktige kan överklagas till förvaltningsrätten som prövar om beslutet är lagligt. Ett beslut kan bara upphävas om 1) det inte har tillkommit på rätt sätt; "i laga ordning", 2) det gäller något som Region Stockholm inte kan besluta om, 3) fullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller 4) beslutet strider mot någon lag.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?