Revisorskollegiet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.

Revisorerna ska granska att verksamheten bedrivs effektivt och ändamålsenligt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna är indelade i tre revisorsgrupper med ansvar för att granska var sin del av Region Stockholms verksamheter. Varje förtroendevald revisor utövar sitt uppdrag självständigt. Revisorerna har även rätt att yttra sig vid regionfullmäktiges möten.

Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelser och granskningsrapporter som ligger till grund för fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Bland de förtroendevalda revisorerna väljer fullmäktige ledamöter och ersättare i revisorskollegiet, som är revisionens förvaltningsorgan och anställningsmyndighet för revisionskontorets personal.

Dagordningar och protokoll i revisorskollegiet

Revisorskollegiets sammanträden 2022

Revisorskollegiets sammanträden 2021

Revisorskollegiets sammanträden 2020

Revisorskollegiets sammanträden 2019

Revisorskollegiets sammanträden 2018

Revisorskollegiets sammanträden 2017

Revisorskollegiets sammanträden 2016

Arkiv för dagordningar och handlingar före år 2016

Förtroendevalda i revisorskollegiet

Ordinarie ledamöter i revisorskollegiet ›
Ersättare i revisorskollegiet ›

Rapporter från revisorskollegiet

Projektrapporter, årsrapporter och revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter hittar du via länken nedan.

Till revisorskollegiets rapporter

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?