Regionstyrelsen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut förverkligas. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet.

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige, svarar på remisser från bland annat regeringen och fastställer internbudget för regionledningskontoret. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter och kan i många fall själv besluta i ärenden som inte behöver gå vidare till fullmäktige. Under regionstyrelsen finns utskott och beredningar.

Dagordningar och handlingar i regionstyrelsen 

Regionstyrelsens möten hålls en gång i månaden och är inte öppna för allmänheten. Dagordning läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet.  Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 2022
Sammanträdeshandlingar 2021
Sammanträdeshandlingar 2020
Sammanträdeshandlingar 2019
Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017

Dagordningar och handlingar före 2017

Sammanträdeshandlingar i regionstyrelsen före 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Handlingar

Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar
Delegationsordning för regionstyrelsen
Instruktion för regiondirektör
Tider för sammanträden 2022 
Verksamhetsplan 2022

Förtroendevalda i regionstyrelsen

Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen ›
Ersättare i regionstyrelsen ›

Regionråd

Regionråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda. Regionråden bildar regionrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till regionstyrelsen. 

Se alla regionråd ›

Utskott och beredningar under regionstyrelsen

Läs mer om respektive underorgan i regionstyrelsen via länkarna nedan.

Arbets- och personalutskottet
Arvodesberedningen
Arvodesutskottet
Forskningsberedningen
Innovation- och utvecklingsutskottet
LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB
Länsplane- och samhällsplaneringsutskottet
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Produktionsutskottet
Rese- och representationsutskottet

Samverkansråd i regionstyrelsen

Regionstyrelsen samverkar också med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Läs mer om respektive samverkansråd i regionstyrelsen via länkarna nedan.

Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
Regionstyrelsens pensionärsråd

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?