Hur jobbar vi med hållbarhet?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm verkar för en långsiktigt hållbar resursanvändning och ökade cirkulära flöden. Genom insatser för ökad kompetens gällande hållbarhet inom koncernens upphandlande enheter ska arbetet med att kravställa och främja hållbara leveranskedjor i inköpsprocessen stärkas.

Region Stockholm bidrar till en hållbar konsumtion och produktion genom att integrera hållbarhetsperspektivet i investeringsprocessen, inköpsprocessen samt vid utförande, drift och underhåll i verksamheten. En långsiktigt minskad resursanvändning är en nödvändighet, och ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi. Region Stockholms utbud av tjänster till invånarna utvecklas och utförs med hänsyn till människors hälsa och rättigheter samt miljö och klimat. Samma hänsyn tas vid inköp av varor och tjänster för att minska negativ påverkan på människor och miljö i leveranskedjorna.

I inköpspolicyn lyfts främjandet av hållbarhet och likvärdighet i inköpsarbetet fram. I inköpsprocessen ska ett antal lagkrav beaktas, bland annat avseende skyldighet att utifrån behövlighetsbedömning beakta arbetsrättsliga villkor för lön, semester och arbetstid samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En upphandlade myndighet bör även i övrigt beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Utöver lagkrav ska regionens hållbarhetsarbete beaktas i inköpsprocessen, framförallt utifrån regionens mål och styrande dokument inom ekonomisk hållbarhet, miljö, social hållbarhet och anti-korruption, bland annat Region Stockholms hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi, utfasningslistor för miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppförandekod för leverantörer.

Hållbarhet ska vara en integrerad del av hela inköpsprocessen. De styrande dokumenten med tillhörande planer ska i inköpsarbetet få en konkret tillämpning både övergripande för respektive kategori och specifikt för respektive affär. Tillämpningen ska ske utifrån de styrande dokumentens mål och krav, relevanta riskanalyser och hållbarhetsbedömningar samt med hänsyn till proportionalitetsprincipen. De styrande dokumenten kan bifogas upphandlingsdokumenten som information men dokumentens innehåll omvandlas till konkreta krav, kriterier och avtalsvillkor beroende på upphandlingens inriktning, för att önskad effekt ska uppnås. Ställda krav inom avtal ska följas upp.

I Region Stockholm får inga ovidkommande hänsyn tas och det ska inte heller finnas något tvivel om att alla leverantörer behandlas lika. Brottsbalkens regler om mutbrott innebär att en anställd eller en uppdragstagare inte får ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget. Särskilt höga krav ställs på offentligt anställda som förvaltar skattebetalarnas förtroende och exempelvis arbetar med offentlig upphandling. För att undvika ansvar för eventuellt mutbrott ska medarbetare uttryckligen och omedelbart tacka nej till erbjudande om förmån som bedöms kunna utgöra muta. Vidare finns i kommunallagen och i förvaltningslagen (2017:900) regler om jäv för anställda och förtroendevalda inom regionen. Detta handlar om när en anställd eller förtroendevald har ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?