Krisberedskap och säkerhet i kollektivtrafiken

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje vardag reser närmare 900 000 människor med kollektivtrafiken i Stockholms län, vilket ställer höga krav på säkerhet och trygghet. Det handlar om att förebygga olyckor och kriser, men också om att samarbeta med andra aktörer och gemensamt skapa en säker och trygg miljö för alla resenärer.

En kris inom kollektivtrafiken är en händelse eller ett förlopp där stora värden står på spel och många människor berörs. Det kan handla om en allvarlig störning i kollektivtrafiken eller en mer extraordinär händelse där de normala ledningsresurserna inte räcker till.

Krisorganisation inom kollektivtrafiken

Beroende på omfattning och vad i verksamheten som påverkas, hanteras och leds en eventuell krissituation på olika sätt.

En mindre kris hanteras normalt av den entreprenör som berörs av händelsen genom att den organisationens krisledning aktiveras. Ansvariga personer på trafikförvaltningen hålls underrättade om händelseförloppet. En större kris som berör alla eller många entreprenörer kan ledas av trafikförvaltningen med stöd av entreprenörernas egna krisledningar. Kriser som bara berör trafikförvaltningens interna arbete leds alltid av trafikförvaltningen.

Vid större kriser som även drabbar andra delar av samhället ingår trafikförvaltningens krisledning som en del i Region Stockholms centrala krisledningsorganisation. Trafikförvaltningens och Region Stockholms  krisledning samverkar vid behov också med övriga berörda aktörer i länet – bland annat kommuner, räddningstjänst och polis, genom organisationen Samverkan Stockholmsregionen, som leds av länsstyrelsen.

Säkerhetsarbetet inom kollektivtrafiken

Trafikförvaltningens förvaltningschef är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet och krisberedskapen inom trafikförvaltningens verksamhet.

Trafikförvaltningens säkerhets- och krisberedskapsarbete styrs av Region Stockholms
styrande dokument avseende säkerhet och beredskap

Trafiksäkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet

Trafiksäkerhetsarbetet inom trafikförvaltningens spårtrafik styrs av trafikförvaltningens System för säkerhetsstyrning. Trafikförvaltningen har också riktlinjer och bestämmelser som reglerar bland annat:

  • Trafiksäkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Brandsäkerhet
  • Elsäkerhet
  • Teknisk säkerhet

Förvaltningens trafiksäkerhetspolicy är det övergripande dokumentet, fastställt av trafiknämnden, som beskriver inriktningen för trafiksäkerheten inom kollektivtrafiken. Policyn tar bland annat upp vilken arbetsmiljö och utbildning kollektivtrafikens personal behöver för att skapa en säker och trygg kollektivtrafik. I policyn beskrivs även ramarna för trafiksäkerhet, brandskydd, utrymning, säkra fordon och säkra stationsmiljöer.

Säkerheten i trafiken

Såväl trafikförvaltningen som anlitade entreprenörer och leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter liksom styrande dokument som Region Stockholm har lagt fast. Gemensamma rutiner beskriver hur den dagliga verksamheten samt olyckor och allvarliga händelser ska hanteras.

Respektive trafikentreprenör ansvarar för säkerheten i den trafik de bedriver inklusive i fordonen och på stationer och perronger. Trafikförvaltningen har ägaransvar för stationerna, spårfordonen och anläggningarna i SL-trafiken vilket innebär att förvaltningen ansvarar för att dessa är rätt byggda och underhållna på ett säkert sätt.

För de stationer i pendeltågstrafiken som ägs av Trafikverket eller en kommun ansvarar respektive ägare. Trafikverket ansvarar också för spåren som pendeltågen kör på, med undantag för pendeltågdepåerna, som sköts av trafikförvaltningen.

Tryggheten i trafiken

För att övervaka tryggheten i trafiksystemet har trafikförvaltningen en egen trygghetscentral som är bemannad dygnet runt årets alla dagar. Därifrån leds ordningsvakter och andra trygghetsresurser inom kollektivtrafiken och till stöd för övervakningen finns också ett stort antal trygghetskameror.

Informations- och IT-säkerhet inom kolletivtrafiken

Varje förvaltning och bolag ska regelbundet granska sin IT- och informationssäkerhet. Baserat på genomförda granskningar och identifierade avvikelser ska skyddsåtgärder vidtas, anpassas och kompletteras.

Transportstyrelsen granskar spårtrafiken

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller trafiksäkerheten i spårtrafiken. Myndigheten ställer krav på att trafikförvaltningen som förvaltare av infrastruktur för järnväg, spårväg och tunnelbana har den styrning och de regelverk för säkerhetsarbetet som krävs utöver de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?