Krisberedskap och säkerhet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm ansvarar för att länets hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik fungerar, även i en krissituation. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

I en krissituation ska människors liv, personliga säkerhet och hälsa stå i första rummet. Skador på egendom och miljö ska förhindras eller begränsas.

Krishanteringsplan för Region Stockholms verksamheter, förvaltningar och bolag

Idag finns en krishanteringsplan som gäller för alla Region Stockholms egna verksamheter och för de verksamheter som drivs på uppdrag av regionens förvaltningar och bolag. Målet för krishanteringsplanen är att minska risken för särskilda händelser och minimera konsekvenserna när de uppstår. 

Organisation för krisberedskap

När särskilda händelser inträffar ligger ansvaret för den regionala ledningen av hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter inom Region Stockholm i första hand på respektive verksamhet. När en händelse bedöms vara extraordinär fattar krisledningsnämndens ordförande efter samråd med regiondirektören beslut om krisledningsnämnden ska aktiveras.

Läs mer om hur Region Stockholms olika verksamheter arbetar med krisberedskap och säkerhet:

Katastrofmedicinsk beredskap och beredskap för epidemier

Krisberedskap och säkerhetsarbete i kollektivtrafiken

Beredskapslägen på regional nivå

Utöver normalläge finns tre lägen för beredskapshöjning:

  • Stabsläge - beredskapsläge som innebär attregional särskild sjukvårdsledning, RSSL, håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge - beredskapsläge som innebär att RSSL vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner
  • Katastrofläge - beredskapsläge som innebär att RSSL vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Beredskap vid krig eller fara för krig

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Risk- och sårbarhetsanalysarbete RSA

Region Stockholm genomför kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar. Syftet är att minska sårbarheten i samhället och skapa en beredskap inför eventuella kriser.

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska:

  • identifiera hot och risker
  • öka medvetandet om konsekvenser, följdhändelser och brister
  • leda fram till planer för att åtgärda brister och för att agera vid kriser
  • skapa underlag för regionövergripande rapporter och planer

Region Stockholm har skyldighet att i oktober varje år redovisa sitt risk- och sårbarhetsanalysarbetettill Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Länsstyrelsen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?