Krisberedskap och säkerhet

Region Stockholm ansvarar för att länets hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik fungerar, även i en krissituation. Region Stockholm arbetar också för att minska risken för allvarliga händelser och för att minimera konsekvenserna om de uppstår.

I en krissituation ska människors liv, personliga säkerhet och hälsa stå i första rummet. Skador på egendom och miljö ska förhindras eller begränsas.

Krishanteringsplan för Region Stockholms verksamheter, förvaltningar och bolag

Idag finns en krishanteringsplan som gäller för alla Region Stockholms egna verksamheter och för de verksamheter som drivs på uppdrag av regionens förvaltningar och bolag. Målet för krishanteringsplanen är att minska risken för allvarliga händelser och minimera konsekvenserna när de uppstår. 

Organisation för krisberedskap

När allvarliga händelser inträffar ligger ansvaret för den regionala ledningen av hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och övriga verksamheter inom Region Stockholm i första hand på respektive verksamhet. När en händelse bedöms vara extraordinär fattar krisledningsnämndens ordförande efter samråd med regiondirektören beslut om krisledningsnämnden ska aktiveras.

Läs mer om hur Region Stockholms olika verksamheter arbetar med krisberedskap och säkerhet:

Katastrofmedicinsk beredskap och beredskap för epidemier

Krisberedskap och säkerhetsarbete i kollektivtrafiken

Risk- och sårbarhetsanalysarbete RSA

Region Stockholm genomför kontinuerligt risk- och sårbarhetsanalyser samt förmågebedömningar. Syftet är att minska sårbarheten i samhället och skapa en beredskap inför eventuella kriser.

Risk- och sårbarhetsanalyserna ska:

  • identifiera hot och risker
  • öka medvetandet om konsekvenser, följdhändelser och brister
  • leda fram till planer för att åtgärda brister och för att agera vid kriser
  • skapa underlag för regionövergripande rapporter och planer

Region Stockholm har skyldighet att i september varje år redovisa sitt risk- och sårbarhetsanalysarbetet till Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Länsstyrelsen.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?