Inget barn får diskrimineras på grund av barnets eller dess vårdnadshavares härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl. Arbeta aktivt för att medarbetare har kunskap och kompetens att möta barn och unga utifrån deras behov och förutsättningar.

 • DET VI INTE SER är ett utbildningsmaterial för bättre möten som riktar sig till dig som arbetar inom vården.  
 • Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till patientnämnden.

Inför åtgärder och beslut som berör barn och unga, på kort och lång sikt, ska barnets bästa bedömas. Ett sätt att ta reda på vad som är barnets bästa är att använda en checklista och vid behov göra en barnkonsekvensanalys.

För att kunna tillgodose barn och ungas rättigheter och intressen behövs kunskap om deras levnadsvillkor. Här finns underlag och metoder för att skaffa sig den kunskapen:

 • Olika levnadsvillkor - kunskapsunderlag (Myndigheten för delaktighet) 
 • Ungdomsenkäten LUPP - verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
 • Ung idag - webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur unga 13–25 åringars levnadsvillkor ser ut i Sverige (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
 • Barn och ungas hälsa under den pågående pandemin -kunskapsunderlag (Myndigheten för delaktighet)
 • Arbetssätt för universell utformning - barn och unga oavsett funktionsförmåga ska kunna förflytta sig, använda digitala tjänster och färdmedel samt orientera sig i lokaler och transporter (Myndigheten för delaktighet)
 • Trygghetsvandring - Genomlysa nuvarande lokaler? Bygga nytt? Flytta till andra lokaler? Se våra miljöer med barn och ungas ögon.

Barn som riskerar att fara illa:

Arbeta för att det finns rutiner och arbetssätt för att möjliggöra barn och ungas delaktighet utifrån deras ålder och förutsättningar. Här finns metoder för att inhämta deras erfarenheter:

 • Samtalsmetoder anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga (Myndigheten för delaktighet) 
 • Unga direkt - ett sätt att lyssna på barn (Barnombudsmannen)
 • Unga i fokus - guide för fokusgruppssamtal (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
 • Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården (Socialstyrelsen) 
 • Frågachans.nu - kunskapskälla för barn och unga i åldern 10–13 år om frågor kring kropp, relationer och sexualitet (Region Stockholm och  Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa) 
 • Patientlöften RESPEKT - broschyr framtagen inom BUP Stockholm som kan användas som inspiration av andra verksamheter. 
 • Barn som är närstående till vuxen som har en psykisk funktionsnedsättning/allvarlig sjukdom eller skada/beroendeproblematik eller oväntat avlider - stöd för att skriva riktlinjer och rutiner (Vårdgivarguiden) 

Regions Stockholms handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen finns till höger på den här sidan. 

 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?