Region Stockholm arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Att stärka barn och ungas rättigheter är en viktig del av Region Stockholms hållbarhetsarbete och är grundläggande för en hållbar utveckling, både för dagens invånare och framtida generationer.

Region Stockholm höjer ambitionen i arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter. Barnrättsperspektivet ska ytterligare integreras i verksamhetsutveckling, investeringar, upphandlingar och avtal. Barn och ungas delaktighet i processer ska utvecklas liksom användningen av barnkonsekvensanalyser.

Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter (länk) är ett praktiskt stöd för att inkludera barnrättsperspektivet i verksamhetsplanering och uppföljning utifrån varje verksamhets uppdrag. Den kan även användas för att ta fram eller komplettera riktlinjer, rutiner eller som ett underlag till förbättringsarbete.

Vägledningen utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Barn och unga ska behandlas likvärdigt och skyddas mot diskriminering
  • Barnets bästa ska vara vägledande
  • Barn och unga har rätt till utveckling och trygga uppväxtvillkor
  • Barn och unga ska ges förutsättningar för delaktighet

Fördjupning och stödmaterial hittar du här (länk).

Film: Barn och ungas rättigheter stärks för patienter hos barn- och ungdomspsykiatrin

Ett gott exempel från barn- och ungdomspsykiatrin som inkluderar barn och unga i deras egen vård. Tillvägagångssättet är lika användbart inom andra typer av verksamheter.  

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?