Samverkan mellan forskning och företag inom Life Science

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Målet i Region Stockholms Life science-strategi är att vägen in för företag till forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen ska kommuniceras och vara tydlig. Här kan du som forskningsinfrastruktur eller företag hitta konkreta guider och hjälpmedel för samverkan.

Foto: Liza Simonsson

Samverkan mellan forskning och företag inom Life Science

Intresset för möjligheter till samverkan med näringslivet inom forskningsinfrastrukturer har ökat de senaste åren. Ett effektivt ​resursutnyttjande i Stockholm och Sverige ligger i linje med globala utmaningar och stora satsningar har gjorts för utveckling av forskningsinfrastrukturer som ett led i Sveriges ambition att vara en ledande Life Science-nation. Life science strategin för Stockholmsregionen har tydliga mål för att samverkan mellan forskningsinfrastrukturer och företag ska öka. Det regionala ERUF-projektet Stockholm Life Tech är en satsning i linje med den målsättningen.​

För dig som forskningsinfrastruktur​

En guide har utvecklats som vänder sig till dig som är verksam vid en forskningsinfrastruktur och som vill ta fram erbjudande för företag att ta del av forskningsinfrastrukturen. Även roller som kan vara stöttande vid specifika delar av utvecklingen (juridik, ekonomi m.fl.) kan ha nytta av att läsa guiden.​

Guiden ska fungera som ett stöd genom hela processen från förberedelse och utveckling till utförande. Utveckling av erbjudandet är en bärande del av guiden och vissa delar rekommenderas att göras med affärsutvecklare eller någon med likvärdig kompetens. ​

Guide för forskningsinfrastrukturer 

För små och medelstora företag inom Life science​

En särskild guide har utvecklats som vänder sig till små och medelstora företag (SME) med intresse för samverkan med forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen. Även aktörer inom Stockholms innovationssystem som har nära kontakt med SME:er och forskningsinfrastrukturer kan ha behållning av materialet.​ 

Guiden är praktiskt inriktad och förklarar övergripande förutsättningarna för SME:ers tillgång till offentligägda forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen.​

Projektet Stockholm Life Tech ​

Guiderna har utvecklats inom projektet Stockholm Life Tech (ERUF-​projekt 2020-2023). Projektet har letts av Regionledningskontoret på Region Stockholm, det syftade till att vidareutveckla och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen med SME som målgrupp för samverkan. Materialet här nedan summerar resultat och lärdomar från projektet.​

Stockholm Life Tech – Lärdomar och vägen framåt för tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer till små- och medelstora bolag (svenska) (Länk kommer)

Stockholm Life Tech - Lessons learned and the way forward for increasing accessibility of research infrastructures to SMEs (English) (Länk kommer)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?