En Life science-strategi för Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Life science är en av de största branscherna i Stockholmsregionens näringsliv. Det gör den till en viktig del, både för regional och nationell tillväxt och för internationell attraktionskraft. För att ytterligare stärka innovation, forskning och utveckling har Region Stockholm i bred samverkan med andra aktörer tagit fram en gemensam life science-strategi.

Stockholm ska vara en av världens främsta forsknings- och life science-regioner 2025

Stockholm har unika förutsättningar för att lyckas, vi har: 

 • framstående forskning inom bland annat medicin, naturvetenskap och teknik
 • Karolinska Universitetssjukhuset som är det högst rankade sjukhuset i Europa och på plats 7 i världen
 • Karolinska Institutet (KI), som rankas bland de främsta universiteten i världen inom medicin och hälsa
 • framgångsrika startups och företag inom life science-området.

Strategins fem fokusområden

I strategin, som är kopplad både till den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050) och till den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin, finns fem fokusområden som alla är viktiga för att Stockholmsregionen ska nå målet:

Precisionsmedicin 

Precisionsmedicin kallas också för individanpassad eller skräddarsydd vård.  Det betyder att man tar reda på så mycket som möjligt om en patient för att kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt och därefter välja bästa möjliga behandling eller förebyggande insats.  
 
Syftet med precisionsmedicin är att ge patienter och invånare tillgång till diagnostik, individanpassad prevention och behandling.  
 
Fokusområden är bland annat att: 

 • höja kunskapen och kompetensen kring precisionsmedicin. 
 • visa på samhällsnyttan av precisionsmedicin. 
 • lyfta in patientperspektivet i utvecklingsarbetet.  

Tvärvetenskaplig samverkan 

Områden som medicinteknik och läkemedelsproduktion behöver samverka med andra branscher, till exempel elektronik och teknikområden som robotik och artificiell intelligens, beteendevetenskap och juridik.  

Samverkan ska bland annat bidra till att: 

 • vägen in för företag till regionens forsknings- och innovations-infrastruktur ska vara tydlig, så att fler företag som vill kan nyttja den. 
 • etablera strukturer för hur små och medelstora företag kan arbeta tillsammans med större.  
 • ta tillvara den starka ställning som AI/Machine learning och andra delar av IT har i regionen för att föra samman olika branscher.  

Hälso- och sjukvård som är tillgänglig för forskning 

För att vidareutveckla hälso- och sjukvården behöver både privata och offentliga vårdgivare delta i klinisk forskning. Region Stockholm samarbetar med KI, KTH och Stockholms universitet, näringslivet och hälso- och sjukvården för att klinisk forskning ska vara en självklar del i den utvecklingen.  
 
Utvecklingen stödjs bland annat genom: 

 • ett nära samarbete med KI kring bland annat utbildning, forskning och implementering av forskningsresultat i vården.
 • att verka för fler möjligheter till kompetensutveckling och tydliga karriärvägar i hälso- och sjukvården. 

Hälsodata 

Genom att använda anonymiserad hälso- och vårddata kan både forskning och vård utvecklas och därmed förbättra hälsan för både patienter och invånare.

Läs mer under Centrum för hälsodata 
 

Attraktiv miljö för life science-företag

Stockholm-Uppsalaregionen står tillsammans för ungefär hälften av sysselsättningen inom den traditionella life science-sektorn i Sverige. Att attrahera fler företag till regionen är viktigt för tillväxten, både i länet och landet i stort.  
 
I Stockholmsregionen samverkar vi för: 

 • ett investeringsfrämjande arbete för att attrahera kapital till Stockholmsregionens life science-företag.
 • utveckling av stödstrukturer i form av inkubatorer och science parks som erbjuder stöd till och stärker både start ups och växande företag. 

Presentation av life science-strategin

Life science-strategin presenterades under ett seminarium den 26 juni 2021. Medverkade gjorde bland annat Finansregionråd Irene Svenonius (M), Daniel Forslund (L), dåvarande ordförande för regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm och Ole-Petter Ottersen, prorektor KI.

Bakgrund

Redan 2017 beslutade Region Stockholm om Forskningslöftet: en tydlig satsning för att stärka förutsättningarna för universitet, högskolor och näringsliv att bedriva forskning, utveckling och innovation.

Två år senare antog regeringen den nationella life science-strategin som fastslår att ”Sverige ska vara en ledande life science-nation. Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation och förverkliga Agenda 2030”. Den regionala strategin knyter till den nationella, både i mål och aktiviteter.

Handlingsplaner

Till varje område i life science-strategin kopplas en handlingsplan med tydliga beskrivningar av vilka insatser som är nödvändiga för att nå målen och vilken aktör som är ansvarig. Målen är mätbara och resultatet följs upp en gång per år.

För att nå strategins visioner behöver flera aktörer genomföra insatser och aktiviteter, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra. Handlingsplanerna, som kopplas till de olika fokusområdena, tas fram i tvärfunktionella arbetsgrupper. Arbetsgruppens representanter förankrar handlingsplanen i den egna organisationen och famgången bygger på att alla medverkande aktörer ansvarar för att genomföra sin del och samverkar för att kontinuerligt förbättra processen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?