EU-finansierade projekt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm deltar i tre projekt som delfinanserias av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) respektive InterRegEurope: Stockholm LifeTech, STHLM Life Scale Up och Cohe3ion. 

Stockholm LifeTech

Region Stockholm har en målsättning och strategi för att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta Life science-regioner. I Stockholms Life science-strategi har man som mål att vägen in för företag till forskningsinfrastrukturer i Stockholmsregionen ska kommuniceras och vara tydlig. Även i Sveriges nationella Life science-strategi lyfts vikten av ökat och breddat nyttjande av forsknings-infrastruktur som ett av målen.

Projektet Stockholm Life Tech (ERUF-projekt 2020-2023) har bidragit till både den regionala och nationella Life science-strategierna genom att skapa förbättrade förutsättningar för samverkan mellan små- och medelstora företag och forskningsinfrastrukturer. Projektet Stockholm Life Tech har arbetat brett för att skapa nya nätverk, samarbeten och grupperingar för att förbättra samverkan inom Life science. ​

De primära målgrupperna har varit regionens små- och medelstora Life science-företag (SME) med behov av tillgång till forskningsinfrastrukturer samt regionens offentligt finansierade akademiska och kliniska forskningsinfrastrukturer som är relevanta för Life science- SME:er.​

De primära målgrupperna har varit regionens små- och medelstora Life science-företag (SME) med behov av tillgång till forskningsinfrastrukturer samt regionens offentligt finansierade akademiska och kliniska forskningsinfrastrukturer som är relevanta för Life science- SME:er.​

Projektet har letts av regionledningskontoret (avdelningen för Forskning och Innovation) på Region Stockholm, övriga parter var Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City.​

​Materialet nedan summerar resultat och lärdomar från projektet:​

​Stockholm Life Tech – Lärdomar och vägen framåt för tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer till små- och medelstora bolag (Länk kommer)

Stockholm Life Tech - Lessons learned and the way forward for increasing accessibility of research infrastructures to SMEs ( Länk kommer)

För att lära dig mer och ta del av resultaten till projektet hänvisar vi dig till:​Life science i Stockholm - Region Stockholm

STHLM Life Scale Up 

STHLM Life Scale UP stöttar små och medelstora företag genom att utlysa medel med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter. Projektet är också en plattform för att koordinera och stötta innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science.   

Målsättningar  

  • Skapa en process för att företag ska få snabbare kontakt med vården.  
  • Presentera regionens behov och problem digitalt för att inspirera företag att ta fram nya produkter och tjänster.  

Cohes3ionInterreg_Europe.png

Stärkt regional konkurrenskraft och tillväxt  är fokus för Cohes3ion som finansieras av InterRegEurope. Projektet fokuserar på ”smart specialisering”, ett begrepp som handlar om att bygga på de styrkor som redan finns i en region och samtidigt ha beredskap för nya områden i takt med att näringsliv och samhälle förändras.   

Målsättning

  • Stärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med tillväxtpotential. 
  • Ökad samverkan mellan regionen, näringslivet, myndigeter, kommuner, universitet och högskolor som bidrar till stärkt innovationsförmåga, sammanhållning, tillväxt och fler jobb.  

I projektet ingår förutom Region Stockholm även regioner från Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Tyskland, Polen och Storbritannien som alla delar och inspirerar varandra kring arbetet .    


  
  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?