Alla som arbetar minst 50% i en av Region Stockholms verksamheter eller hos en arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm.

Du kan söka medel för både nya och pågående projekt, så länge de är innovativa och bidrar till att utveckla en ny tjänst, produkt, metod eller ett arbetssätt.

Förutsättningar för att ett projekt ska få medel är bland annat:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

 

Ja, din chef behöver godkänna att projektet får genomföras och att resultaten kommer att tas om hand i verksamheten.

Läs mer i Handbok för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm.

Ja, du kan söka om medel för samma projekt flera gånger och det blir då ett ”fortsättningsprojekt”. Ansökningar för fortsättningsprojekt bedöms i konkurrens med samtliga ansökningar och utifrån samma kriterier.

Förutsättningen för finansiering genom Innovationsfonden är att resultatet, och vägen fram till detta, ägs av Region Stockholm.

Innovationsfonden beviljar därför inte finansiering till:

  • Projekt där du som projektledare/deltagare har för avsikt att driva innovationen vidare utanför Region Stockholm.
  • Samutvecklingsprojekt som bygger på att resultatet och vägen dit helt eller delvis tillkommer en annan part än Region Stockholm.

Beslutet tas i två steg:

Förhandsgranskning - det första steget där en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT stämmer av så att ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

Beviljande av medel - därefter går en expertgrupp med bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och information igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel.

 

Region Stockholm lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderar vi dig att kontakta: XXX

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?