En life science-strategi för Stockholmsregionen

Den nationella life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Region Stockholms strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet.

Den regionala life science-strategin är kopplad till den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och den regionala näringslivs- och tillväxtstrategin. En samverkan mellan de nationella och regionala aktiviteterna skapar möjligheter att nå de högt satta målen.

En strategi med fem strategiska utvecklingsområden

De fem områden som är vägledande för genomförandet är:

  • Världsledande tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata.
  • En hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan.
  • Precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling.
  • Tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar.
  • Life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen.

Handlingsplaner

Region Stockholm ska tillsammans med andra aktörer ta fram handlingsplaner för de olika utvecklingsområdena, med tydliga beskrivningar vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå målen. De första handlingsplanerna beräknas vara klara redan under 2020. Handlingsplanerna ska kopplas till mätbara mål och tydliggöra vem som ansvarar för vilken insats. Resultatet följs upp årligen, och underlaget är ett bidrag till den övergripande bedömningen av måluppfyllelse i Region Stockholm.

Film från life science-seminarium

Här kan ser du se filmen från life science-seminariet 26 juni 2021

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?