Metodutveckling för hälsodata

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Centrum för hälsodata har i uppdrag att främja metodutveckling för hur hälsodata kan användas för att förbättra vården och för att följa upp och utvärdera nya metoder och lösningar för att se om de ger önskad effekt.

Centrum för hälsodata har i uppdrag att främja metodutveckling för hur hälsodata kan användas för att förbättra vården och för att följa upp och utvärdera nya metoder och lösningar för att se om de ger önskad effekt. Det kan handla om förbättrad livskvalitet, kostnadseffektivitet, mortalitet och andra parametrar. Sammantaget kan användning av regionens samlade hälsodata och utveckling av metoder för användning av data ge en förbättrad vård, både för den enskilda patienten och sett ur ett samhällsperspektiv.

Utveckling av metoder


Att göra vårddata tillgängligt är i linje med såväl den nationella som den regionala life science-strategin. Regionens främsta datakällor är VAL-databasen och vårdens journalsystem. VAL-databas är Sveriges största vårddatabas som innehåller hälsodata från 3000 vårdgivare som dessutom samlar data över tid. Detta gör databasen unik i världen och möjliggör att det i de flesta fall går att följa en individs resa genom vården. När data från VAL kombineras med hälsodata från andra datakällor, främst journaler, kan man få mycket stora möjligheter till analys och förbättring av vården samt för forskningsändamål.

Att skydda enskilda individers integritet när data används för verksamhetsuppföljning och forskning är starkt prioriterat via lagstiftning och i praktisk handläggning av persondata. Det finns olika metoder för att göra personrelaterade data användbart på ett sätt som minimerar risken för spårbarhet. Centrum för hälsodata arbetar med ett EU-finansierat projekt, förstudie, i samarbete med KTH och SSCi för att identifiera säkerhet och möjlighet i att använda syntetiserad data som metod för att anonymisera persondata och på så sätt ytterligare stärka säkerheten runt användning av individdata. Dessutom kommer, efter en teknisk och juridisk utvärdering, ett försök genomföras för att fastställa om den utförda syntetiseringen är tillräcklig för att möjliggöra utlämning av data från VAL-databasen utan att strida mot GDPR.

Ett arbete pågår att med hjälp av regionens samlade hälsodata försöka analysera om data kan användas för att beräkna ett läkemedels kostnadseffektivitet när det har använts en tid inom vården. En traditionell Markov-modell används samt en tidsberoende Markov-modell som är under utvärdering. En hälsoekonomisk utvärdering jämför alternativa vårdmetoder när det kommer till både kostnad och konsekvenser. Hälsoekonomiska utvärderingar baserade på stora mängder hälsodata kan vara en kraftfull metod för beslutsfattare inom vård och politik då vi går mot mer individbaserad vård.

Testmiljöprojekt eu-flaggan.jpg  

Centrum för hälsodata har i uppdrag att också utveckla samverkan med olika industrier där fokus är användning av hälsodata. Sedan flera år har regionen använt data för analys av olika terapiområden bland annat vad gäller patientprocesser, vårdkontakter, läkemedelsanvändning, samsjuklighet och vårdkostnader. Kunskapen från analyserna har internt i regionen använts av olika interna verksamheter för utveckling av vården.  

I många fall har även företag som verkar inom aktuella terapiområden inbjudits via sina branschorganisationer att medverka i analyserna utifrån den överenskommelse om samverkan som finns mellan SKR och branschorganisationerna.

Regionens sakkunnighetsorganisation eller andra ansvariga för vården i regionen anmäler till Centrum för hälsodata om hjälp med analys inom ett terapiområde och där det är lämpligt kan företag sedan inbjudas att medverka för att samverka till en rapport som besvarar intressenternas frågeställningar. 

Nyligen finns testmiljöprojekt avslutade som analyserat terapiområden depression och diabetes i Region Stockholm. Rapporterna kan beställas via adressen registrator.rlk@regionstockholm.se

Verksamhetsuppföljning och forskning inom Region Stockholm


Centrum för hälsodata har som ambition att ge råd till verksamheter som ansvarar för verksamhetsuppföljning i regionen. Uppdraget är under diskussion och utveckling och kommer att beskrivas mer utförligt längre fram.

Centrum för hälsodata bidrar redan nu till dialog om verksamhetsuppföljning, metoder och forskningsutlämning inom regionen. Kontakt: halsodata.rst@regionstockholm.se

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?