Region Stockholm och övriga vårdgivare i regionen är skyldiga att arbeta systematiskt med kvalitet och får enligt patientdatalagen använda sina vårddata för bland annat uppföljning och kvalitetsarbete. Sådan användning kräver normalt inget samtycke från patienterna och de har heller ingen rätt att motsätta sig användningen.    

För att vårdens data ska kunna lämnas ut för forskningsändamål krävs att Region Stockholm eller annan berörd vårdgivare gör bedömningen att sekretess- och integritetsskyddslagstiftningen tillåter det. Bland annat ska all forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter (bland annat om hälsa) ha godkänts av Etikprövningsmyndigheten

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?