Tidigare Utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du Information om tidigare utlysningar för att ansöka om EU-finansiering för projekt med medel från Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+). Regionala utlysningar gäller bara för Stockholmsregionen, nationella utlysningar gäller för hela Sverige.

Regionala utlysningar för ERUF

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin

Vill ni genomföra insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Regionalfonden i Stockholmsregionen för att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
Utlysningen stängdes den 15 december 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering

Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för förstudier och förberedande insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.
Utlysningen stängdes den 15 december 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Digitala innovationshubbar i Stockholm

Aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag

Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade
stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag.
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten

Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Regionala utlysningar för ESF+

Kompetensutveckling för sysselsatta

Aktörer som kan söka medel är: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
Utlysningen stängdes den 3 oktober 2022: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden

Aktörer som kan söka medel är offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
Utlysningen stängdes den 3 oktober 2022: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Nationella utlysningar för ERUF

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling
Nu är det möjligt att söka stöd för att ta fram en strategi för ert områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. 
Utlysningen stängdes den 14 oktober 2022: Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

Nationella utlysningar för ESF+

Bidra till att motverka barnfattigdom i utsatta områden

Utlysningen ska bidra till att motverka barnfattigdom i Sverige. Projekt inom ramen för utlysningen ska bedrivas i kommunerna Stockholms stad, Botkyrka kommun, Göteborgs stad eller Malmö stad.
Utlysningen stängdes den 20 oktober 2022: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Öka övergångar från skola till arbetsliv

Målgrupper för utlysningen är ungdomar inom gymnasieskolan, ungdomar inom grundskolan från 13 års ålder, unga som varken arbetar eller studerar från 13 års ålder samt vuxenstuderande inom olika utbildningsformer.
Utlysningen stängdes den 10 november 2022: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Kompetensutveckling för att stärka individer

Utlysningens inriktning är att stärka anställda genom kompetensutveckling. I denna utlysning lyfts livsmedelsindustrin som särskilt viktig sektor. Behov kan dock finnas inom en mängd områden och branscher.
Utlysningen stängdes den 10 november 2022: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?