2023 års utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om utlysningar som har varit aktuella under 2023 för att ansöka om EU-finansiering för projekt i Stockholms län med medel från Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+).

Den 14 juni 2023 beslutade Strukturfondspartnerskapet om prioritering av projekt som hade kommit in januariutlysning 2023:1 för ERUF och ESF+. Partnerskapets beslutsmotivering hittar du i bilagorna på denna sida.

ERUF-utlysningar 2023:1

 • Stärk Stockholmsregionens innovationsfrämjande system
  Vill ni utveckla samverkan inom Stockholmsregionens forsknings- och innovationssystem? Nu finns EU-finansiering att söka för samarbeten mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning. Ni kan även söka för samarbeten mellan aktörer med inriktning på den cirkulära ekonomin. Utlyst belopp: ca 45 mnkr.
 • Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin
  Vill ni genomföra insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Regionalfonden i Stockholmsregionen för att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
 • Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering
  Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för förstudier och förberedande insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

ESF-utlysningar 2023:1

 • Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser
  Vill din organisation identifiera kompetens- eller rekryteringsbehov för klimatomställningen för att nå målen med reduktion av växthusgaser? Nu kan du söka EU-finansiering från socialfonden till förstudier för att utveckla kompetensutvecklings- och rekryteringsplaner eller planera ett större genomförandeprojekt.
 • Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott
  Har din organisation idéer för att stärka möjligheter för unga från 13 år att fullfölja sina studier och motverka studieavbrott och verka för att förbättra ungas psykiska hälsa, minimerar risken för kriminalitet, drogmissbruk och utanförskap? Nu kan du söka EU-finansiering från socialfonden till förstudier för att planera ett större genomförandeprojekt framöver.
 • Kompetensutveckling i Stockholmsregionen
  Har ni idéer för projekt med insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet? Det kan även handla om insatser för att främja möjligheter att förvärva och förstärka färdigheter, såsom entreprenörsfärdigheter och digitala färdigheter. Eller insatser som drar nyttan av digitaliseringens möjligheter kan stärka likvärdighet, effektivitet, kvalitet och spridning. Nu kan du söka EU-finansiering från socialfonden för insatser som främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla organisationer eller för att utveckla strukturer. Utlyst belopp: ca 59 mnkr.
 • Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
  Har ni idéer för projekt med insatser för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden? Det kan handla om insatser på individnivå, för att utvecklaorganisationer eller för att utveckla strukturer. Nu kan du söka EU-finansiering från socialfonden för insatser i såväl större som mindre projekt som stödjer arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. Utlyst belopp: ca 82 mnkr.

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?