Utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om utlysningar för att ansöka om EU-finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+). Regionala utlysningar gäller bara för Stockholmsregionen medan nationella utlysningar gäller för hela Sverige.

ERUF-utlysning Stockholmsregionen 

 • Insatser för Stockholmsregionens styrkeområden 
  Stockholmsregionen ska bli bättre på att tillvarata Stockholmsregionens styrkeområden inom (1) Life Science, (2) IKT och digitalisering, (3) hållbar produktion och (4) hållbar stadsutveckling. Utlysningen riktas till projekt som syftar till ökad samverkan och ökat lärande för att bättre genomföra och omhänderta dessa fyra styrkeområden som också är Stockholmsregionens områden för smartspecialisering.
  Stängt (12 september): Länk till utlysningen (Tillväxtverket)
 • Livsmedelssektorns omställningsresa i Stockholmsregionen 
  I den regionala omställningen till mer en mer hållbar regional utveckling har spelar livsmedelssektorn en viktig roll. Utlysningen riktas till projekt som syftar till att stärka arbetet med att ställa om till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Utlysningen riktar sig till aktörer som har en projektidé för att exempelvis skapa bättre förutsättningar för svenska företag att leda utvecklingen vad gäller innovativ produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat. 
  Stängt (12 september): Länk till utlysningen (Tillväxtverket)
 • Utveckla cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen 
  Den cirkulära ekonomin utgör en viktig del i det regionala klimatomställningsarbetet i Stockholmsregionen. Utlysningen riktas till projekt som syftar till att minska klimatpåverkan genom att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
  Stängt (12 september): Länk till utlysningen (Tillväxtverket)

ESF-utlysning Stockholmsregionen

 • Kompetensutveckling för anställda i Stockholmsregionen 
  En hållbar kompetensförsörjning är viktigt för Stockholmsregionens tillväxt och attraktion. Utlysningen riktas till projekt som stärker de som redan har en anställning genom kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser. Det kan till exempel handla om kompetensutvecklingsprojekt inom klimatomställning, digitalisering, på arbetsplatser med stora demografiska förändringar, arbetsplatser som blir alltmer kunskapsintensiva eller verksamhet där förstärkt kompetens bedöms vara nödvändig. 
  Stängt (25 september): Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)
 • Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser i Stockholmsregionen (förstudier).
  Denna utlysning sätter fokus på arbetet med att EU ska minska sina växthusgaser med 55% till 2030 (från 1990 års nivå). Det finns ett behov av att identifiera både de kompetensutvecklings- och rekryteringsbehov som krävs för att klara klimatomställningen och den växthusgasreduktionen med 55%. Behoven föreligger hos såväl branschorganisationer och företag, som hos offentliga- och civilsamhällets organisationer. Utlysningen riktas till förstudier som ska resultera i en kompetensutvecklings- och rekryteringsplan eller en plan för att genomförandeprojekt. 
  Stängt (25 september): Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)
 • Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen 
  För Stockholmsregionens hållbara tillväxt behöver fler individer komma in i arbetet och utanförskap behöver brytas. Utlysningen riktas till projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller studier samt projekt som stärker möjligheter för fler unga från 13 år att fullfölja sina studier. Prioriterade är projekt som adresserar utanförskapsutmaningar som präglar vissa av länets bostadsområden och kommuner.
  Stängt (25 september): Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)
 • Insatser för att motverka studieavbrott i Stockholmsregionen 
  Det finns ett behov av förebyggande (prevention) och ingripande (intervention) insatser i skolorna i syftet att främja ungas närvaro och förebygga frånvaroproblem. Utlysningen riktas till förstudier som kan utgöra underlag för framtida genomförande projekt. Förstudier ska resultera i förslag till utvecklingsprojekt som syftar till att stärka möjligheter för unga i grundskolan från 13 år och i gymnasieskolan att fullfölja studier och motverka studieavbrott. 
  Stängt (25 september): Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Nationella ERUF-utlysningar

Inga aktuella utlysningar.

Nationella ESF-utlysningar

 • Innovativ inkludering av arbetslösa genom cirkulär omställning
  Denna utlysning är inom Programområde E, Social Innovation. I denna utlysning efterfrågas projekt som utifrån principerna för social innovation avser utveckla, använda och implementera cirkulära och innovativa metoder för att bidra till ökad arbetsmarknadsetablering, social inkludering och egenmakt för individer med en mångfacetterad behovsbild i form av långtidsarbetslöshet, ekonomisk utsatthet eller social isolering.
  Stänger 16 november: Länk till utlysningen (Svenska ESF-rådet)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?