Projekt 2020-2021

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du Information om de strukturfondsprojekt som strukturfondspartnerskapet har prioriterat för genomförande med stöd från ERUF och ESF under perioden 2020–2021.

Prioriterade ESF projekt, beslut 2 december 2021

  • Scania Stockholms projekt Scania Transformation får 17,1 miljoner kronor.
    Projektet ska utbilda 1 650 anställda om minskad klimatpåverkan och ett mer ansvarsfullt företagande. Syftet är att omskola och vidareutbilda medarbetare inom elektrifiering och säkerhet. Det ena spåret handlar om kompetensutveckling med syftet att förbereda företagets ledare på att leda i ständig förändring och agila system. Det andra spåret handlar om kompetensutveckling för tillverkning av elektrifierade fordon.
  • Hälsofrämjande arbetsliv 2.0 är ett projekt som Nynäshamn- och Järfälla kommun ska driva tillsammans, som får 8,2 miljoner kronor. Projektet ska genomföra kompetensutvecklande insatser inom organisationerna. Dels att tydliggöra arbetsplatsens uppdrag med bland annat riskbedömningar. Den andra insatsen är ett hälsofrämjande ledarskapsprogram som ger chefer fördjupad kunskap och den senaste forskningen inom arbetsmiljö.
  • Kunskap i framtiden är Kommunal i Stockholms läns projekt tillsammans med 11 samverkanspartners, som får 14,6 miljoner kronor. Genom kompetensutvecklingsinsatser ska medarbetare inom lokalvård, äldreomsorgen och personlig assistans öka sin anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden. Den mest omfattande utbildningsinsatsen gäller yrkessvenska.
  • Kompetenslyftet i Stockholm är Stiftelsen Fryshusets projekt i samverkan med tre av Fryshusets organisationer som får 3,8 miljoner kronor. Projektet ska utveckla kompetensen för medarbetare som arbetar med sociala frågor i allmänhet och med verksamhet för barn och unga i synnerhet.
  • Företagsakademin för tillväxt2 är Almega tjänsteföretagens partsgemensamma projekt tillsammans med Unionen som får 14,3 miljoner kronor. Projektet ska erbjuda små och medelstora företag med tillväxtpotential ett kompetensutvecklingsprogram.

Prioriterade ESF-projekt, beslut 3 december 2020 

Den 3 dec 2020 beviljades följande projektanslag från den Europeiska Socialfonden: 

Utvecklat stöd för unga                      

Sökande: Stockholms stad
Sökt belopp: 11 397 810 kronor
Samverkansparter: Förvaltningar inom Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Projektet Utvecklat stöd för ungas mål är att deltagare har etablerat sig i – eller kommit närmare - studier och arbetsmarknaden. Projektet kommer att bedriva verksamhet på den södra delen av staden i huset Transformator med fokus på fördjupade kreativa aktiviteter för att motivera och aktivera ungdomar och på den norra delen av staden på Järvafältet i lokaler i Rinkeby-Kista respektive Spånga-Tensta. Verksamheten på Järvafältet kommer till stor del falla inom ramen för stadens arbete med KAA. Projektet ska utveckla metoder och insatser för att nå unga som idag inte tar del av det stöd som staden erbjuder. Insatserna kommer att vara holistiska och anpassade efter individens individuella förutsättningar och behov.

Jobbvägen                      

Sökande: Rädda barnen
Sökt belopp: 9 956 917 kronor
Samverkansparter: Stockholms stad, Botkyrka kommun. Dessutom med Ensamkommandes förbund Stockholm, Stadsmissionen, Röda Korset, Koordination Norrort, Länsstyrelsen Stockholm samt Arbetsförmedlingen.

Projektet Jobbvägen är ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen, Stockholms Stad och Botkyrka kommun med syfte att forma en arbetsstruktur och utveckla metoder för att stötta unga tredjelandsmedborgare (15-24 år) med olika typer av uppehållstillstånd (PUT/TUT/NGL) för att öka deras möjligheter att komma i eller närma sig arbete eller utbildning - genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk.

Framtidslabbet                     

Sökande: Järfälla kommun
Sökt belopp: 7 599 501 kronor
Samverkansparter: Upplands-Bro kommun

Framtidslabbet är ett projekt för ungdomar och unga vuxna i åldern 15-24 år. Det innefattar deltagare från det kommunala aktivitetsansvaret, från Arbetsförmedlingen, från Försäkringskassan, från kommunernas socialförvaltningar samt deltagare som inte finns registrerade någonstans. Projektet kommer att kartlägga alla ungdomar i målgruppen som vi får kontakt med. De deltagare som tillhör kategorin "psykisk ohälsa" kommer att erbjudas att under 20 veckor delta i aktiviteter så som vägledande och coachande samtal, hälsofrämjande insatser, prova-på-verkstad och workshops. Aktiviteterna genomförs individuellt eller i grupp. Syftet med projektet är att stärka individens självkännedom och kompetenser för att nå studier eller arbete samt öka kapaciteten till egenförsörjning. På samhällsnivå kommer detta att öka skatteintäkterna samt minska behovet av ekonomiskt bistånd.

SUNDBAS                    

Sökande: Sundbybergs stad
Sökt belopp: 1 898 502 kronor
Samverkansparter: Samordningsförbundet Sundbybergs stad, Samordningsförbundet Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Projekt Komhall Bas ska utveckla metoder och arbetssätt för att alla individer i ett demokratiskt samhälle ska kunna få ett arbete med lön utifrån sin förmåga och arbetsutbud. Individen ska kunna vara del av ett jämställt, tillgängligt och likabehandlande samhälle där alla kan vara med och bidra och enligt arbetslinjen ha ett arbete och därigenom bidra till att bibehålla ett välfärdssystem som bygger på att alla tar det och bidrar. Projektet ska utmana och testa på vilket sätt detta är möjligt och genomförbart och med vilka samarbeten som krävs för hållbarhet över tid och utifrån individuella förmågor och förutsättningar oavsett kön, funktionsnedsättning eller komplexa livsförhållanden. Projektet ska utveckla samverkan med näringslivet och ideella sektorn utifrån cirkulärt tänk för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och klargöra vem i välfärdssamhället som har ansvar för att alla ska ha ett arbete med lö och om bidrag kan omvandlas till lön. Projektet arbetar utifrån individens behov och förutsättningar och kommer titta på vilka metoder som är framgångsrika och utvärdera vilken betydelse parametern våldsutsatthet har för förmåga till lönearbete och vad som kan göras för att minska utanförskapet utifrån det. Projektet kommer fokusera på kvinnors utsatthet ur ett jämställdhetsperspektiv men där även mäns utsatthet belyses. Projektet genomförs i liten skala i en mindre kommun för att se om det går att växla upp inom nästa programperiod. Med det projektet testar och prövar av metodik och innanförskap i form av lönearbetet utifrån egen förmåga stärker välfärden, ökar tilliten till myndigheterna och bidrar till vår demokrati, mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter. Som välfärdsaktör bidrar bl a Samordningsförbunden.

Prioriterade ESF projekt, beslut 4 juni 2020

Den 4 juni 2020 beviljades följande projektanslag från den Europeiska Socialfonden:

Hållbar utveckling Nynäshamn                      

Sökande: Nynäshamns kommun
Sökt belopp: 8 225 159 kronor
Samverkansparter: Lokala, privata företag

Denna ansökan gäller medel för att skapa ett program som mynnar ut i en gemensam plattform för klustersamverkan i den region där de som deltar innefattas av individer i företag från de gröna näringarna, livsmedelsnäring och besöksnäring samt förvaltning, skola och på sikt även samarbete med organisationer som arbetar med sysselsättnings-åtgärder. Sökanden anser att resultatet av ett program skulle möjliggöra förkortade distributionsvägar från jord till bord, ett rikare näringsliv, ökad handel och ett lokalt hållbart kretslopp. Det ger också ökade kontaktvägar mellan företag, nätverk, offentlig sektor, myndigheter och lokala engagemang.

Etableringslyftet 2.0    

Sökande: Sollentuna kommun
Sökt belopp: 18 745 077 kronor         

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt där de tre grannkommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna fysiskt samorganiserat sig med Arbetsförmedlingen. Etableringslyftet skapar förutsättningar för nyanlända och utrikesfödda individer som ofta är kortutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden i syfte att ta vara på dessa individers kompetens. Målet är en effektiv samverkansorganisation som bidrar till sänkt arbetslöshet och därigenom förbättrar regionens kompetensförsörjning.  

Amazon   

Sökande: Samordningsförbundet VärNa
Sökt belopp: 4 193 428 kronor   

Projekt Amazon bygger på myndighetsgemensamma plattformar som ska fördjupa samverkan för långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa kvinnor med stort behov av stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan ska organiseras genom ett myndighetsgemensamt team. Teamet ska tillhandahålla en handlingsplan som leder till individanpassade insatser med fokus mot en arbetsetablering. Målgruppen är svensk- och utrikes födda kvinnor i arbetsför ålder (18 - 64 år) som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadscenter

Sökande: Haninge kommun
Sökt belopp: 26 126 927 kronor

Projektet Arbetsmarknadscenter arbetar för att fler kvinnor och män som står särskilt lång ifrån arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, kommer ut i arbete och studier och kommer närmare arbetsmarknaden. Detta uppnås genom att team säkerställer och förbättrar processer, insatser och arbetssätt där deltagarens behov är i centrum. Projektet förväntas bidra till att utveckla och implementera en hållbar metod för att bryta inlåsningseffekter av ekonomiskt bistånd för målgruppen kvinnor och män med särskilt behov av stöd.

Prioriterade ESF projekt, beslut 19 mars 2020

Den 5 december 2019 beviljades följande projektanslag från den Europeiska Socialfonden: 

MIA Vidare

Sökande: Samordningsförbundet Östra Södertörn
Belopp: 78 430 716 kronor
Samverkansparter: 8 Samordningsförbunden i länet omfattar kommunerna Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Samordningsförbunden ägs dessutom av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm

MIA Vidare ska utveckla samverkan, arbeta med individbaserade metoder, utbilda och öka medvetenheten om hur olika kompetenser på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och inom vården kan samverka på bästa möjliga sätt. I projektet kommer 1900 kvinnor och män som varit borta länge från arbetsmarknaden få ett samordnat stöd. En tillämpning i fler kommuner bidrar till att samordningsförbundets resurser och därmed omfattningen av stöd och samverkan kring prioriterade målgrupper växlas upp.

MIA Vidare bygger på utmaningar, erfarenheter och kunskaper från det befintliga MIA-projektet. På sikt kommer arbetet att ge effekter för den nationella politiken. Genom att hitta och bidra med lösningar på komplexa samhällsproblem ökas den sociala delaktigheten i landets alla kommuner. Det gör att nationella mål om sysselsättning, utbildning blir nåbara. Som välfärdsaktör bidrar samordningsförbunden genom att skapa en enhetlig struktur för samverkan i regionen för personer i behov av samordnat stöd. 

FVM dialoger

Sökande: Stockholms länssjukvårdsområde, Region Stockholm
Belopp: 31 490 563 kronor
Samverkansparter: Stockholms länssjukvårdsområde, Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Tiohundra Norrtälje, Södertälje sjukhus, Serviceförvaltningen-IT, Hälso och sjukvårdsförvaltningen-avdelning för digitalisering

Genomförande av "Framtidens vårdinformationsmiljö" (FVM Region Stockholm) med krav på standardisering av information, vårdprocesstöd samt funktioner för digital patientmedverkan ställer nya krav på ökad digital kompetens hos vårdens medarbetare och chefer. Projektet bygger på lärande i grupp på den egna enheten i en kaskad- nätverksmodell. Modellen ger dels ökad kompetens på individnivå men bygger även en nätverksstruktur i verksamheten genom de 500 Processhandledarna/Utvecklingsledarna. De blir bärare och ambassadörer tillsammans med chefer och ledare för förberedelsen för FVM både på den egna enheten och över vårdgivargränser. De önskade effekterna av projektet är: ökad digital kompetens och förberedelse inför genomförandet av FVM i Region Stockholm för alla medarbetare. Projektet bygger på och vidareutvecklar metod och modell från tidigare Kompetenslyftet eHälsa och eHälsalyftet.

SY-Vux

Sökande: Stockholm Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen
Belopp: 11 134 713 kronor
Samverkansparter: Stockholms stads Arbetsmarknadsförvaltning och Utbildningsförvaltning. Yrkesgymnasier och arbetsgivare.

Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort utbildningsbakgrund som är i behov av att utveckla sina svenska kunskaper. Detta görs genom att utveckla utbildningar som integrerar studier i svenska med yrkeskurser på gymnasial nivå. Behovet av denna typ av utbildningar har växt under de senaste åren och målgruppen har utvidgats.

Inom Stockholms stad har språkintegrerade yrkesutbildningar utvecklats i två spår. Ett spår har varit Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare (YFI) som är finansierat via ESF, och det andra har bedrivits utifrån ordinarie budgetuppdrag. Projekt SY-Vux syftar till att utveckla ett enhetligt arbetssätt för språkintegrerade yrkesutbildningar inom Vuxenutbildning Stockholm baserat på tidigare arbete. Erfarenheterna från de två ovannämnda arbetssätten integreras och en enhetligt språkintegrerad yrkesutbildning tas fram, i syfte att säkerställa att alla deltagare får en kvalitativ och likvärdig utbildning utifrån beprövade metoder och arbetssätt.

För att ta fram detta arbetssätt kommer projektet att utveckla ett kompetenscentrum som ansvarar för utvecklingsarbete, spridning av metoden och kvalitetssäkring av utbildningen. Här ingår även kompetensutveckling av lärare och skolledare. De lärare som är anställda i projektet kommer även att agera som handledare och på det sättet sprida och lära ut det arbetssätt som tas fram till övriga lärare som arbetar med språkintegrerade yrkesutbildningar i organisationen 

Samverkan för ökad skolnärvaro

Sökande: Stockholm Stad, Socialförvaltningen
Belopp: 6 950 345 kronor
Samverkansparter: Intern samverkan med Stockholms stads, Utbildningsförvaltning samt berörda stadsdelsförvaltningar

Brist på samordnade insatser kring elever med hög skolfrånvaro ökar risken för ett framtida utanförskap. Projektet ska utveckla och pröva samverkansstrukturer och metoder för att möjliggöra att fler uppnår utbildningens mål i grundskolan, får behörighet till gymnasiet och därigenom ökade möjligheter att få fäste på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är elever i årskurs 8 och 9 med upprepad eller långvarig frånvaro i de sju stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som idag arbetar med skolsociala team.

Arbetet i skolsociala team bygger på att professioner från socialtjänsten och skolan tillsammans med eleven och vårdnadshavare undersöker orsaker till skolfrånvaron. Utifrån den kartläggningen planeras och genomförs insatser. Genom exempelvis fysiska och sociala anpassningar i skolan, föräldraskapsstöd, motiverande samtal och samordning av insatser kan eleven få det stöd hen behöver.

Film och TV branschens yrkesnämnd

Sökande: Film- och TV-producenterna i Sverige
Belopp: 4 999 595 kronor
Samverkansparter: Film Capital Stockholm, Film i Skåne, Film i Väst, Filmpool Nord, Oberoende filmares förbund (OFF), Svenska Filminstitutet, Sveriges filmuthyrareförening, Sveriges Television AB, Bonnier Broadcasting med flera.

För närvarande inom svensk film- och TV-produktion saknas en organisation för att arbeta strategiskt med branschens långsiktiga kompetensförsörjning. Projektet ska verka för att säkra arbetslivets tillgång till kompetens och etablera en långsiktig struktur för att strategiskt driva branschens kompetensförsörjningsfrågor.

Mentorprogram för Care Leavers

Sökande: SOS Barnbyar
Belopp: 4 767 001 kronor

Projektet syftar till att på ett holistiskt sätt stärka unga care leavers (16-23 år), som nyligen har lämnat, eller som står inför att inom kort lämna, samhällsvård i Sverige. Detta projekt kommer i huvudsak att ta fram en metod som på sikt ska integreras i vår ordinarie verksamhet, och som genom att förena kostnadseffektivitet och kvalitet ska intressera även andra aktörer som arbetar mot målgruppen. Projektet kommer under projektperioden ge stöd till ca 60 unga deltagare ur målgruppen. Efter projektets avslut kommer metoden att spridas till många kommuner, då det finns intresse för verksamheten redan idag och liknande insatser efterfrågas från flera håll i samhället.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?