Beviljade projekt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet beslutar vilka projekt som ska prioriteras för genomförande. De prioriterade projekten beviljas stöd från europeiska regionalfonden (ERUF) eller europeiska socialfonden (ESF+).

Prioriterade ERUF projekt, utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 21,3 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Besökskraft Stockholmsregionen steg 2
  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,8 mnkr. Projektet ska i bred samverkan utveckla, bygga upp och testa strategiska samverkansforum för att öka besöksnäringens tillväxt och undanröja tillväxthinder. Inom projektet ska även konkreta insatser utvecklas för att förbättra kompetensförsörjning och -utveckling, bredda rekrytering och främja utveckling för en grön och digital omställning hos små och medelstora besöksnäringsföretag i länet.
 • Circle of Life science
  Projektägare: Karolinska Institutet Innovations AB. ERUF-stöd: 8,5 mnkr. Projektet ska bidra till att förbättra förutsättningar för forsknings- och behovsdriven innovation inom Life science i Stockholmsregionen. Företagen inom Life Science har stora utmaningar som krävs för att nå marknaden. Det krävs medicinsk evidens och regelverk ska efterlevas för att bevisa effekt i behandling och garantera patienternas säkerhet. Innovationsstödet är fragmenterat och inte rustat att möta företagens utmaningar.
 • STHLM Life Scale-Up 2.0
  Projektägare: Region Stockholm. ERUF-stöd: 2,6 mnkr. Projektet syftar till att skapa en innovationsprocess för företagssamverkan som möjliggör bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdpersonal inom Region Stockholm att ta in behov och att hitta relevanta företag för samverkan. Processen syftar till att stödja hälso- och sjukvårdpersonal när företagssamverkan behövs.
 • Sthlm Global
  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 0,7 mnkr. Sthlm Global är ett samverkansprojekt som leds av Almi Företagspartner där Business Sweden, Enterprise Europe Network Stockholm, Connect Öst, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Stockholms Handelskammare ingår. Projektet syftar till att på mer effektiva sätt nå ut till små och medelstora företag och öka kunskap runt det samlade stödet och med det främja företagens export och internationella tillväxt.
 • Fortsättning på Evolve
  Projektägare: Connect Östra Sverige Ideell Förening. ERUF-stöd: 6,5 mnkr. Projektet ska ge tidiga bolag i startup- och scale-up-företagen i Stockholmsregionen bättre förutsättningar för att lyckas med sina tillväxtambitioner och bli långsiktigt lönsamma bolag.
 • SWEET
  Projektägare: Stockholms universitet. ERUF-stöd: 0,2 mnkr. Målet med SWEET (Swedish decarbonization center) är en centrumbildning för koldioxidreduktion. Centret skall samordna universitetsforskning i världsklass för att tackla klimatförändringar orsakade av höga CO2-utsläpp.

Prioriterade ESF-projekt, utlysning 2023:1

Vid mötet den 14 juni 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet åtta projekt som har fått beviljat sammanlagt 119,4 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+).

 • Digitalt Kompetenslyft
  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 14,4 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling av chefer och medarbetare i Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens för att möta Stockholmsinvånarnas krav. Genom att involvera Nacka kommuns kultur- och fritidsenhet förväntas projektresultat även kunna komma fler kommuner i Stockholmsregionen till del.
 • Kompetensutveckling i äldreomsorgen
  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 32,6 mnkr. Projektet handlar om kompetensutveckling inom språk och yrkeskunskaper för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen, utveckling av en flexibel utbildningsmodell med integrerad språk- och yrkesundervisning samt validering.
 • SATSA - hela vägen skola arbetsliv
  Projektägare: Samordningsförbund Östra Södertörn. ESF-stöd: 25,3 mnkr. Projektet syftar till att fler ungdomar påbörjar och slutför en gymnasieutbildning och förebygga att ungdomar hamnar i situationer med problematisk skolfrånvaro. Övergångar från skola till arbete ska förenklas och förkortas så att fler ungdomar lättare kan få arbete och bli inkluderade i samhället.
 • InstegsAkademin
  Projektägare: TalangAkademin Ekonomisk förening. ESF-stöd: 3,8 mnkr. Projektet riktar sig till individer som står utanför arbetsmarknaden och inte nås av ordinarie utbildningsystem eller Arbetsförmedlingens insatser. Projektet ska förse individer med kompetenser som gör att de lättare kommer ut i arbete. Civilsamhället kan vara en brygga mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknaden. Praktik med validering är kärnan i projektet.
 • Kvinnors etablering
  Projektägare: Stockholms stad. ESF-stöd: 37,2 mnkr. Projektet riktar sig till utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund som saknar etablering på arbetsmarknaden eller har ett långvarigt utanförskap. Ett sammanhållet holistiskt stöd ska ges till dessa kvinnor för att förbättra möjligheter för de att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning. Projektet kommer att erbjuda deltagarna arbetsrelaterade insatser.
 • Skolprojekt för att minska skolavhopp
  Projektägare: Gymnastik- och Idrottshögskolan. ESF-stöd: 5,1 mnkr. Projektet ska undersöka om en insats med tre extra timmar i veckan i form av fysisk aktivitet i kombination med stöd i skolan kan öka psykisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar oavsett kön, socioekonomisk, kulturell bakgrund eller funktionsförmåga.
 • Samverkan för skolnärvaro - skola och socialtjänst (förstudie)
  Projektägare: Sundbybergs kommun. ESF-stöd: 0,7 mnkr. Projektet ska utveckla en strukturerad samverkan kring elever med långvarig och problematisk frånvaro där skolan på egen hand inte har lyckats med att hitta lösningar. Projektet ska identifiera vilken typ av organisation och vilka åtgärder som staden önskar bygga upp i kommande socialfondsprojekt.
 • FATTA (förstudie)
  Projektägare: Riksförbundet för social och mental hälsa. ESF-stöd: 0,3 mnkr. Projektet ska kartlägga pågående insatser och identifiera och mobilisera aktörer som är nödvändiga för att genomföra ett kommande projekt med finansiering från socialfonden. Syftet är att sprida kunskap kring framgångsrika och evidensbaserade metoder som kan motverka avhopp i studier för unga på grund av psykisk ohälsa eller psykosociala problem.

Prioriterade ERUF-projekt, utlysning 2022:2

Vid mötet den 30 mars 2023 prioriterade Strukturfondspartnerskapet ett projekt som har fått beviljat 5,3 miljoner kronor i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Fossilfritt 2030
  Projektägare: BioDriv Öst AB. ERUF-stöd: 5,27 mnkr. Projektet Fossilfritt 2030 syftar till att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel, accelerera näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt nya smarta och resilienta energilösningar.

Idéer för strukturfonder 2021–2027

Den digitala idékatalogen bygger på förstudier med stöd av ERUF och ESF under 2020 – 2021. Förstudierna syftade till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?