Prioriterade projekt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du de projekt som strukturfondspartnerskapet har prioriterat för genomförande med finansiering från ERUF och ESF+.

Prioriterade projekt, december 2022

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade partnerskapet totalt 9 projekt inom ESF+ och ERUF med ansökt EU-stöd om totalt 225,1 mnkr.

Utdrag ur partnerskapets protokoll den 8 december 2022, yttrande över prioritering (pdf)

Utlysning ESF+ programområde A.1 ” Kompetensutveckling i Stockholmsregionen”

Inom ESF+ programområdet A.1 har fyra projekt prioriterats för genomförande med EU-finansiering från ESF+ om totalt 47,3 mnkr.

 • Projekt: Connecto
  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn
  ESF-stöd: 6,7 mnkr
  Projektet Connecto är ett samverkansprojekt med sju samverkansförbund som ska verka för kunskapshöjande insatser för samordningsförbundens medlemmar och dess anställda.
 • Projekt: SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare
  Projektägare: Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds
  ESF-stöd: 9,7 mnkr
  Projektet SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare syftar till att undersköterskor hos de fem deltagande idéburna välfärdsorganisationer ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel.
 • Projekt: Digitala museilyftet
  Projektägare: Riksantikvarieämbetet
  ESF-stöd: 8,8 mnkr
  Projektet Digitala museilyftet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och att göra det möjligt för statliga museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering.
 • Projekt: Företagsakademin för tillväxt 3
  Projektägare: Almega Tjänsteföretagen
  ESF-stöd: 22,1 mnkr
  Projektet Företagsakademin för tillväxt 3 syftar till att erbjuda anställda i mindre företag (0–49 anställda) en behovsanalys och att delta i kompetensutveckling för att stärka deras anställbarhet.

Utlysning ESF+ programområde A.2 ” Underlätta inträde till arbetsmarknaden i Stockholmsregionen”

Inom ESF+ programområdet A.2 har två projekt prioriterats för genomförande med EU-finansiering från ESF+ om totalt 113 mnkr:

 • Projekt: Lumena
  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn
  ESF-stöd: 90,9 mnkr
  Projektet Lumena syftar till att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden.
 • Projekt: Min Framtid
  Projektägare: Rädda Barnen riksförbund
  ESF-stöd: 22,1 mnkr
  Projektet Min Framtid syftar till att öka ungdomars (15–21 år) möjligheter till långsiktig inkludering genom att fullfölja studier, komma in i eller närma sig arbete genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk.

Utlysning ERUF 2022:1 inom tre specifika mål

 • 1.1 Stärka forskning och innovation
 • 1.2 Säkra nytta av digitalisering
 • 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Inom ERUF-utlysningen har tre projekt prioriterats för genomförande med EU-finansiering från ERUF om totalt 64,8 mnkr:

 • Projekt: Startup Climate Action (Mål 1.1)
  Projektägare: Stockholm Innovation & Growth AB
  ERUF-stöd: 20 mnkr
  Projektet Startup Climate Action syftar till att genom inspirationsaktiviteter och en bred och omfattande affärsrådgivning, stödja omvandlingen av klimatinnovationer så att 100 nya företag snabbare ska lyckas att utvecklas till hållbara tillväxtföretag.
 • Projekt: Health Data Sweden (Mål 1.2)
  Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan
  ERUF-stöd: 15 mnkr
  KTH:s projekt Health Data Swedens övergripande syfte är att stärka de regionala strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.
 • Projekt: Acceleration Sthlm (Mål 1.3)
  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
  ERUF-stöd: 29,8 mnkr
  Projektet Acceleration Sthlm syftar till att bidra till hållbar kommersialisering av innovationer, professionell affärsutveckling samt metoder för internationalisering för små och medelstora företag.

 

Idéer för strukturfonder 2021–2027

Den digitala idékatalogen bygger på förstudier med stöd av ERUF och ESF under 2020 – 2021. Förstudierna syftade till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?