Program 2021-2027

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I programmet för respektive fond bestäms hur medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+) ska användas.

Europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF)

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) ger stöd till offentliga och privata organ i alla EU-regioner för att minska ekonomiska, sociala och geografiska skillnader. Under programperioden 2021–2027, stödjer fonden investeringar som ska göra EU och de europeiska regionerna mer:

  • konkurrenskraftiga och smarta genom innovation och stöd till små och medelstora företag, digitalisering och bredbandsutbyggnad
  • miljövänliga, koldioxidsnåla och resilienta
  • sammankopplade genom bättre transporter
  • sociala genom effektiv och inkluderande sysselsättning, utbildning, kompetensutveckling, social delaktighet och lika tillgång till hälso-och sjukvård samt satsningar på kultur och hållbar turism
  • medborgartillvända genom lokalt ledd utveckling och hållbar stadsutveckling i hela EU.


ERUF är EU:s viktigaste instrument för investeringar i regional tillväxt. Fonden stöder investeringar genom nationella eller regionala program.

Europeiska Socialfonden (ESF+)

Europeiska Socialfonden (ESF+) ger stöd till offentliga och privata organ i EU-regioner för att bemöta de utmaningar som covid-19-pandemin har orsakat för arbetsmarknaden och kompetensutvecklingen. Fonden ska stödja projekt för att nå högre sysselsättningsnivåer, ett rättvist socialt skydd och kunna leda till utvecklingen av kvalificerad arbetskraft i övergången till en grön och digital ekonomi. Inom fonden finns fem tematiska målområden som projekt ska verka inom:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Återinträde på arbetsmarknaden
  • Instabil ställning på arbetsmarknaden
  • Stabil ställning på arbetsmarknaden

ESF+ är EU:s viktigaste instrument för investeringar i människor. Fonden stödjer investeringar genom nationella program och regionala handlingsplaner.

Idéer för strukturfonder 2021–2027

Den digitala idékatalogen bygger på förstudier med stöd av ERUF och ESF under 2020 – 2021. Förstudierna syftade till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027.

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?