Budgetprocessen 2024

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrande dokument. Den anger hur regionfullmäktige vill att verksamheterna ska utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar de har att röra sig med. Budget 2024 för Region Stockholm behandlas av regionfullmäktige den 7-8 november 2023.

1. Budgetförutsättningar fastställs (föregående år)

I budgeten fastställer regionfullmäktige förutsättningarna för det aktuella budgetåret och nästkommande två år, de så kallade planåren. Förutsättningarna för planåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten. På så sätt säkerställs kontinuitet och långsiktighet i Region Stockholms budgetarbete. Region Stockholms investeringsplan fastställs för tio år framåt. Investeringsplanen rymmer de projekt som regionen satsar långsiktigt på, exempelvis utbyggd tunnelbana eller nya sjukvårdslokaler.

2. Budgetunderlag (våren)

Nämnder och bolag lämnar under våren sina budgetunderlag till regionstyrelsen. Där beskriver de verksamhetens förutsättningar för kommande år och informerar om större beslut som regionfullmäktige behöver behandla. För att kunna bedöma vilket ekonomiskt utrymme som finns gör regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, prognoser för Region Stockholms skatteintäkter och pensionskostnader.

3. Förslag till budget (september - oktober)

Utifrån det samlade budgetunderlaget förhandlar den styrande koalitionen om budgetens inriktning och innehåll, varefter regionrådsberedningen – som består av de styrande partiernas regionråd – offentliggör sitt förslag till Budget 2024. Det behandlas av regionstyrelsen den 17 oktober som lämnar sitt beslutade förslag till fullmäktige efter sammanträdet.

4. Beslut om budget

Regionstyrelsens förslag till budget debatteras, behandlas och beslutas sedan av regionfullmäktige. För 2024 års budget samlas regionfullmäktige den 7-8 november 2023 för två dagars budgetdebatt med beslut.

5. Verksamhetsplanering och avstämning

Varje nämnd och bolag tar sedan fram en verksamhetsplan som beskriver hur verksamheten planeras under budgetåret. Regionstyrelsen stämmer av att verksamhetsplanerna är i enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut.

Under året följer nämnder och bolag regelbundet upp genomförandet av verksamheten och rapporterar detta till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har uppsikt över att verksamheten bedrivs i enlighet med fattade beslut.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?