Budgetprocessen 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrande dokument, den anger hur regionfullmäktige vill att verksamheterna ska utvecklas och vilka ekonomiska förutsättningar de har att röra sig med. Budget 2023 för Region Stockholm behandlas av regionfullmäktige den 6-7 december 2022.

1. Budgetprocessen – ett långsiktigt arbete

I budgeten fastställer regionfullmäktige förutsättningarna för det aktuella budgetåret och nästkommande två år, de så kallade planåren. Förutsättningarna för planåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten och på så sätt säkerställs kontinuitet och långsiktighet i Region Stockholms budgetarbete. Region Stockholms investeringsplan fastställs för tio år framåt.

2. Budgetunderlag

Nämnder och bolag lämnar under våren budgetunderlag till regionstyrelsen. Där beskriver de verksamhetens förutsättningar för kommande år och informerar om större beslut som regionfullmäktige behöver behandla. För att kunna bedöma vilket ekonomiskt utrymme som finns gör regionstyrelsens förvaltning, regionledningskontoret, prognoser för Region Stockholms skatteintäkter och pensionskostnader.

Utifrån dessa olika underlag tar regionrådsberedningen, som består av regionråden för de styrande partierna, fram ett förslag till budget som överlämnas till regionstyrelsen.

3. Beslut om budget

Regionstyrelsen behandlar och beslutar om budgetförslaget som föreslås för regionfullmäktige. Regionstyrelsens förslag till budget debatteras, behandlas och beslutas sedan av regionfullmäktige.

4. Verksamhetsplanering och avstämning

Varje nämnd och bolag tar sedan fram en verksamhetsplan som beskriver hur verksamheten planeras under budgetåret. Regionstyrelsen stämmer av att verksamhetsplanerna är i enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut. Det gör regionstyrelsen i ärendet Avstämning av Budget 2023.

Under året följer nämnder och bolag regelbundet upp genomförandet av verksamheten och rapporterar detta till regionstyrelsen. Regionstyrelsen har uppsikt över att verksamheten bedrivs i enlighet med fattade beslut.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?