Resultat och prognos efter årets första åtta månader

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,3 procent av de samlade skatteintäkterna för 2022 och uppgår till 2 146 miljoner kronor. Det är 2 004 miljoner kronor högre än budget. Den högre prognosen beror på ökade samlade skatteintäkter på sammanlagt 2 875 miljoner kronor. Därtill ökar statsbidragen med cirka 2 000 miljoner kronor jämfört med budget. Det prognostiserade resultatet överstiger SKR:s riktvärde för god ekonomisk hushållning på två procent av de samlade skatteintäkterna.

Region Stockholm redovisar ett resultat på 5 245 miljoner kronor per augusti 2022, vilket är 4 438 miljoner kronor högre jämfört med budget. Större poster som påverkat resultatet positivt under perioden är skatteintäkter och generella statsbidrag, riktade statsbidrag samt lägre avskrivnings- och finansiella kostnader. 

Merkostnader för covid-19 inom hälso- och sjukvården och minskade intäkter inom kollektivtrafiken har till och med augusti parerats av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, färdtjänstnämnden och fastighets- och servicenämnden.

Stockholm har landets kortaste vårdköer, samtidigt har pandemin orsakat ett uppbyggt vårdbehov kopplat till viss planerad vård som fått anstå till förmån för akut vård under pandemin. 

Inom kollektivtrafiken har en återhämtning av antal resande skett men är ännu inte tillbaka på den nivå som var innan pandemin och biljettintäkterna ligger fram till och med augusti 1 232 miljoner kronor under budget. 

Ett antal fastighetsförsäljningar har genomförts som genererat reavinster på närmare 155 miljoner kronor.  

Inför 2023 bedöms de ekonomiska förutsättningarna försämras med anledning av kraftigt höjda pensionskostnader, en dubblering av avgifter inom kommunalekonomisk utjämning samt kostnadseffekterna av en högre inflation. Även 2024 bedöms inflationen fortsatt påverka kostnadsutvecklingen och avgifterna inom kostnadsutjämningen fortsätter att öka.

Den kraftigt ökande inflationen (KPI) som i augusti uppgick till 9,8 procent samt ett nytt pensionsavtal innebär att prognosen för pensioner väntas öka med 4 500 miljoner kronor under 2023.

Se tabell i bilagan: Månadsrapport augusti, 2022_resultat

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan