Region Stockholms tertialrapport 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 1 988 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms tertialrapport för 2022. I ärendet om tertialrapporten som behandlas av regionstyrelsen den 14 juni, ingår även bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023.

Bakgrund

Region Stockholm ska avge en tertialrapport per den 30 april 2022. Tertialrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april 2022. I samband med tertialrapporten görs även en uppföljning av produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023, bilaga 1. I bilagan beskrivs befolkningsförändringar i Stockholms län, den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av Region Stockholms samlade skatteintäkter och pensionskostnader samt ett scenario för Region Stockholms intäkter och kostnader 2023–2032 med fokus på budgetåret 2023.

Ärendet behandlas av regionstyrelsen den 14 juni 2022.

En fortsatt stabil ekonomisk utveckling för Region Stockholm

Region Stockholm har fortsatt en stabil ekonomi, vilket även avspeglas i tidigare års positiva resultat. För helåret 2022 prognostiseras nu ett resultat på 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Det motsvarar 1,6 procent av de samlade skatteintäkterna. I prognosen ingår ökade samlade skatteintäkter med sammanlagt 1 988 miljoner kronor samt extra satsningar för att stärka hälso- och sjukvården på -500 miljoner kronor. 

Det positiva resultat för året möjliggör bland annat för regionfullmäktige att föreslå en ersättning till nämnder och bolag för de merkostnader som uppstått till följd av covid-19 under perioden januari till och med april med 520 miljoner kronor, samt en satsning på personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården med 219 miljoner kronor. Beslutet omfattar även ett förslag om en reglering av merkostnaderna för covid-19 avseende perioden maj till december vilken genomförs i samband med årsbokslutet. Beslutet tas av regionfullmäktige i juni och kommer att förbättra nämnder och bolags resultatet positivt.

Resultat efter årets första fyra månader

Pandemin har fortsatt att påverka regionens resultat under årets första månader med ökade kostnader inom vården. Under första tertialet har mycket arbete lagts ned på att omhänderta köer till vård. Ett särskilt fokus har lagts på att säkra cancervården. I takt med att vårdbehovet för covid-19 minskat har arbetet med att korta köerna kunnat återupptas i större omfattning. I syfte att uppnå en jämlik vaccinationstäckning har Region Stockholm arbetat med kampanjen Hela Stockholm mot pandemin. Insatsen fokuserade på områden där få var vaccinerade och visade goda resultat.

Resandet i kollektivtrafiken har minskat under pandemin och biljettintäkterna ligger efter fyra månader 645 miljoner kronor under budget, vilket redan nu är mer än de statliga bidrag på totalt 450 mnkr som avsatts för hela landet som kompensation till kollektivtrafiken för helåret 2022. Efter att restriktionerna släpptes i början av februari har resandet påbörjat en långsam återhämtning. Resandet påverkas, förutom av pandemin, av takten i länets befolkningsökning och nya resvanor, som ett ökat distansarbete medfört.

Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 677 miljoner kronor per april 2022, vilket är 1 929 miljoner kronor högre jämfört med budget. Det positiva resultatet per april beror till stor del att de samlade skatteintäkter ökat i högre takt än vad som förväntats i budget.

-  Efter årets fyra första månader redovisar Region Stockholm ett positivt resultat och lämnar en positiv prognos för året. I femton års tid, sedan 2007 har Region Stockholm presenterat positiva resultat. Detta tack vare god ekonomisk hushållning. Från statens sida har inte kostnaderna för vård av covidsjuka ersatts vilket skett föregående år och uteblivna intäkter inom kollektivtrafiken har bara till mindre del kompenserats. I stället är det med hjälp av hårt arbete i nämnder och bolag och med ansvarsfulla politiska beslut som regionen har klarat sig igenom denna kris. Framöver pressas den ekonomiska situationen av en kraftigt ökad skatteutjämning som motsvarar driftskostnaden för hela Danderyds sjukhus. Samtidigt som inflationen gör att det riskerar att uppstå ett finansieringsgap. Det är av stor vikt att säkerställa en ekonomi i balans med skyddsvallar, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

Planerade investeringar har senarelagts för att kunna fokusera på den operativa verksamheten under pandemins fjärde våg. Det innebär att investeringsutgifterna inte riktigt uppnår planerad nivå. De ligger på en upparbetningsgrad på 19 procent mot årlig totalbudget på 17 917 miljoner kronor.​

Den samlade helårsprognosen för investeringar visar på 15 920 miljoner kronor, vilket är 1 997 miljoner kronor lägre än budget med en upparbetningsgrad på 89 procent. Osäkerheter finns rörande leveranser av material- och komponenter på marknaden samt omvärldsläget.

Läs mer i tertialrapporten och ärendet i sin helhet: [Region Stockholms tertialrapport 2022].

Tillbaka till nyhetslistan