Årsredovisning 2021: Positivt resultat efter ännu ett år av pandemi

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

År 2021 var ännu ett år som präglades av pandemin som fick stor påverkan på invånarna i Stockholms län och verksamheterna i Region Stockholm. Regionen presenterar trots detta ett positivt resultat som bidrar till att möta de ekonomiska utmaningarna framåt. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning för 2021 som beslutats av regionfullmäktige.

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för 2021 på drygt två procent av de samlade skatteintäkterna. Det är i nivå med vad som anses vara god ekonomisk hushållning. Resultatet uppgår till 1 821 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för 2021 som var en miljon kronor. Att resultatet blev positivt beror till stor del på högre skatteintäkter och generella statsbidrag som uppgick till 88 miljarder kronor och översteg budget med 2,8 miljarder kronor. Samtidigt har det uppstått överskott när vård inte kunnat utföras p g a pandemin, men ekonomin har också påverkats av såväl betydligt lägre intäkter än budgeterat i kollektivtrafiken och högre kostnader för covidvården som staten bara till en mindre del valt att kompensera för.

- Tack vare ekonomiskt ansvarstagande och mycket hårt arbete har Region Stockholm klarat sig väl efter ännu ett år med pandemi. Det är det 15:e bokslutet i rad med svarta siffror.  Mycket uppskjuten vård har kunnat tas igen, vilket blir tydligt när 45% av hela Sveriges operationer utfördes i Region Stockholm 2021. En stor majoritet av invånarna har vaccinerat sig, både en, två och tre gånger. Kollektivtrafiken har fortsatt i full kapacitet trots få resenärer och det framtidsinriktade regionala utvecklingsarbetet har fortsatt trots pandemin, säger Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande (M) i Region Stockholm.

- Allt detta har varit möjligt tack vare insatser från de mer än 45 000 medarbetarna i regionen och regionens upphandlade leverantörer inom vård, kollektivtrafik och varuförsörjning. Från den politiska ledningens sida har vi skjutit till nödvändiga medel när staten inte har kompenserat för ökade kostnader till följd av pandemin. Vi har också beslutat om en bonus för samtliga anställda i regionen, utom direktörer, på som mest 10 000 kronor för att verkligen understryka de betydelsefulla insatser som gjorts under en mycket tuff tid med ett lömskt och oberäkneligt virus.

- Vi tar med oss lärdomar från pandemin och förbättrar nu krisberedskapen ytterligare, vilket är särskilt viktigt under det rådande säkerhetspolitiska läget, säger Irene Svenonius.

Lärdomar från pandemin tas tillvara

Samtliga verksamheter inom Region Stockholm har med anledning av pandemin fått prioritera om, arbeta extra i perioder och anpassa sig allteftersom nya besked om förändrade Ny sidarestriktioner kommit till följd av pandemin.

I maj 2020 beslutade regionstyrelsen att påbörja en oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter på verksamheterna. I mars 2021 presenterades en första rapport och en särskild förändringsledare tillsattes med uppdrag att hålla ihop det regionövergripande förbättringsarbetet. I oktober 2021 kom en andra rapport som fokuserar framför allt på processen kring den omfattande vaccineringen av länets invånare.

Under perioden mars 2021 till och med december 2021 arbetade förändringsorganisationen med att ta om hand och bedöma förbättringsförslagen i de båda rapporterna. Där det ansågs viktigt att samordna med övrigt arbete och nyttja lärdomar från pandemin har förslaget tagits in för att förbättra krishanteringsförmågan inom regionens nämnder och bolag.

Nya samarbetsformer har permanentats inom primärvård och varuförsörjning. En sjukvårdsdirektör har tillsatts med uppdrag att öka ägarstyrningen och förbättra samverkan mellan sjukhusen för att öka effektiviteten inom den egenägda vårdproduktionen. Förändringsledaren har lett arbetet för att omhänderta lärdomar och förbättringsförslag från utvärderingen av pandemin som ska vara slutfört till halvårsskiftet 2022.

Hälso-och sjukvård 

Inom hälso- och sjukvården har arbetet under 2021 inriktats på att ta hand om covidsjuka patienter, smittspåra och ta igen så mycket uppskjuten vård som möjligt, samtidigt som vaccinationsarbetet har pågått under hela året.

I slutet av december var drygt tre av fyra invånare över 18 år i Region Stockholm vaccinerade med två doser. Ungefär lika stor andel av befolkningen över 65 år var då vaccinerade med dos tre.

Slutenvårdsbehovet, uttryckt i antal inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar och övriga avdelningar, gick ned i maj 2021 tack vare den ökade vaccinationsgraden och delvis till följd av det, en kraftigt minskad smittspridning. Planerad vård som pausats då personalresurser behövdes för att upprätthålla covid-vård, återupptogs under andra halvan av maj. Regionen har tillfört en halv miljard kronor under andra halvåret 2021 för att kapa de väntetider till operationer och behandlingar som uppstått p g a covid-19. Det har varit framgångsrikt. 45% av alla Sveriges operationer under 2021 har utförts i Region Stockholm.

Ett särskilt fokus i vården har lagts på att uppmana invånarna att söka vård för potentiell allvarlig sjukdom, och på att upptäcka och omhänderta cancerpatienter. Särskilda vårdavtal har slutits med externa vårdgivare för att avlasta akutsjukhusen. Exempelvis har Ersta sjukhus haft utökat uppdrag kring akuta operationer. Rehabilitering utanför akutsjukhus har också stärkts.

Året avslutades med att många sökte vård när först RS-virus drabbade barn under hösten, samtidigt som smittspridningen av covid-19ökade. Det drev upp frånvaron till höga nivåer bland regionens medarbetare på grund av vård av barn, egen sjukdom eller karantän.

Ett åttapunktsprogram har antagits av regionfullmäktige för att utveckla och förbättra förlossningsvården ytterligare för de födande och skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda. Regionen genomför nu, som första region i landet, reformen en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. Vidare har beslut fattats om att tidigarelägga den planerade öppningen av en ny förlossningsklinik på Capio S:t Görans sjukhus till år 2023, vilket är tre år tidigare än planerat. Inledningsvis ska den ha kapacitet för cirka 2 000 förlossningar per år.

Under året beslutade regionfullmäktige även om en ny folkhälsopolicy för Region Stockholm och en strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa. Nämnder och bolag har under året skapat inledande förutsättningar för ett systematiskt arbete med folkhälsokonsekvensanalyser och börjat vidta åtgärder.

Utvecklingen av en tillgänglig hälso- och sjukvård fortsatte under 2021 med bland annat om- och tillbyggnad av regionens vårdfastigheter. Exempelvis har neonatal på Södersjukhuset byggts om med 26 vårdplatser som kan utöka till 32, det pågår byggnation av en ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus med 182 vårdplatser och en ny vårdbyggnad på S:t Görans sjukhus har tagits i drift med slutenvård för medicinpatienter, akutmedicin samt intensiv- och intermediärvård.

För att kompensera för de merkostnader som uppstått med anledning av pandemin har Region Stockholm i samband med tertialrapporten per april 2021 fördelat ut erhållna statsbidrag motsvarande 800 miljoner kronor till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård. I samband med delårsrapporten per augusti 2021 beslutade regionfullmäktige om att tillföra ytterligare 900 miljoner kronor i ersättning för merkostnader 2021 till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, som ersättning för den del som staten inte kompenserat för. I samband med att årsredovisningen behandlas i regionfullmäktige i maj 2022 föreslås ersättningen utökas med cirka 500 miljoner kronor.

Kollektivtrafik

Statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken uppgick till 1 318 miljoner kronor. Sammantaget kompenserar detta för knappt en tredjedel av merkostnader och minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, som totalt uppgår till 3 684 miljoner kronor. 

Utan en välfungerande kollektivtrafik stannar Stockholms län. Därför har kollektivtrafiken körts med full kapacitet och mer därtill, och resenärer kunna resa smittsäkert. Detta trots att resandet nästan halverats jämfört med ett normalt år. Omfattande informationsinsatser har också bidragit till att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken.

Trafiknämnden har arbetat med flera initiativ för att stimulera resandet och för att vinna tillbaka tidigare kunder och locka nya. Under året har ett nytt betalsätt lanserats. Från och med februari går det att betala enkelbiljetter med vanliga betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten vidareutvecklades under hösten att även gälla för biljettköp till rabatterat pris. Sedan april går det att med förlustgaranti köpa 30-dagarsbiljetten i SL-appen och i oktober lanserades 90 dagars och 365 dagars biljetter. En ny biljettyp, en så kallad 10/30-biljett, har lanserats i den så kallade Travis-appen.

Region Stockholm genomför historiska satsningar på att bygga ut sex mil spår och 46 spårstationer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Investeringar i nya tunnelbanor och planering för Spårväg Syd och att dra Roslagsbanan i tunnel pågår.  

Under år 2021 har trafiksystemet byggts ut och nya terminaler har uppförts, exempelvis i Handen och Tomteboda. Ombyggnationerna av Tomteboda postsorteringsanläggning till Bussdepå har slutförts och invigning skedde i juni. Här ska ungefär 220 bussar förvaras, tvättas, parkeras och tankas.

Under året har tolv nya C30-tåg levererats. Hittills har 22 fordon levererats vilket gör det möjligt att köra elva fullängdståg på tunnelbanans röda linje. Roslagsbanans upprustning har fortsatt och i oktober 2021 färdigställdes dubbelspåren på sträckan Täby kyrkby – Kragstalund på Kårstagrenen och trafiken startades enligt plan till Lindholmen. En ny station i Arninge har invigts under året. Tvärbanan till Bromma flygplats har färdigställts och började trafikeras i maj. Hållplats Norra Ulvsunda är ombyggd med extra trafikspår och hållplatserna Bromma Blocks och Bromma flygplats öppnades.

Lokaliseringsutredning avseende Tunnelbana till Fridhemsplan-Älvsjö har under året slutförts och godkändes av Trafiknämnden i december. De första huvudtunnelentreprenaderna har påbörjats för Tunnelbana till Nacka och Söderort och upphandlingarna av huvudtunnelentreprenaderna vid Hammarby kanal, Järla och Slakthusområdet har påbörjats.

Efter en förnyad förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna i april 2021 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Region Stockholms andel av finansieringen är tre miljarder kronor. Tilläggsavtalet beslutades av regionfullmäktige i juni och har fastställts och godkänts av beslutande församlingar i Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun samt av regeringen. Trafikstart bedöms nu till 2026 för tunnelbana till Barkarby, 2028 för tunnelbana till Arenastaden, och 2030 för tunnelbana till Nacka och Söderort.

SL Nya Tunnelbanan AB är ett nybildat bolag under 2021. Bolagets syfte är att utföra byggverksamhet inom ramen för utbyggnaden av tunnelbanan inom Region Stockholm.

Regional utveckling

Stockholmsregionen är en snabbt växande huvudstadsregion med ett starkt näringsliv och attraktionskraft. Befolkningen har ökat med sju procent sedan 2015 och idag bor 2,4 miljoner i länet. Fram till 2030 förväntas storstadsregionen få ett tillskott på 17 000 nya invånare varje år. 

Arbetsmarknadsstatistiken visar att arbetslösheten i länet har sjunkit under 2021 efter en uppgång i början av pandemin. Däremot har långtidsarbetslösheten ökat med 42 procent sedan 2019, i synnerhet för de som varit utan arbete i 24 månader eller längre. Samtidigt råder arbetskraftsbrist bland annat inom IT, tech, ekonomi och i finanssektorn.

Stockholmregionen är den mest innovativa regionen i Europa, enligt EU:s Innovation scoreboard 2021, och här finns flera framstående universitet och högskolor.

Pandemin har haft negativa effekter på vissa delar av länets näringsliv, speciellt besöksnäringen, vars höga andel småföretag har drabbats särskilt hårt. Pandemins effekter under 2021 har medfört ett fortsatt arbete med att ge stöd och råd till pandemidrabbade verksamheter. Dessutom har delar av de regionala anslagen för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt regionala tillväxtåtgärder, förstärkts och inriktats på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin.  Pandemins effekter på hela näringslivet blev inte så omfattande som tidigare befarades och under 2021 har det skett en konjunkturuppgång och stark tillväxt, speciellt inom vissa branscher såsom digital teknik, life science, logistik och avancerad produktion.

Regionfullmäktige antog i juni Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) som är en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050. Strategin innefattar även Stockholmsregionens forskning och innovationsstrategi för smart specialisering. Arbete har påbörjats med att genomföra strategin i samverkan med länets aktörer. Ett positionspapper för ökat bostadsbyggande och tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen har tillsammans med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen tagits fram under 2021.

Region Stockholm har inrättat en trygghetskommission eftersom säkerhet och trygghet är prioriterade frågor inom regionen. Trygghetskommissionens uppdrag har varit att belysa hur Region Stockholm kan ta initiativ som ökar den upplevda tryggheten i Stockholmsregionen på både kort och lång sikt. I november 2021 färdigställdes trygghetskommissionens slutrapport som innehöll konkreta förslag på åtgärder för att stärka tryggheten i regionen. 

Under 2021 har arbete pågått med att ta fram en ny Länsplan för transportinfrastruktur för Stockholms län. Region Stockholm har under året haft regelbundna avstämningar med regionala aktörer och Trafikverket. I oktober 2021 beslutade regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott om den reviderade länsplanen för regional transportinfrastruktur för åren 2022–2033. Länsplanen är ute på remiss i berörda kommuner, länsstyrelsen och myndigheter till februari 2022. Ett slutligt förslag till länsplan planeras att beslutas i regionstyrelsen under våren 2022.

Den nya regionala cykelplanen antogs av regionfullmäktige i november 2021. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent av alla resor i länet.

Det finns en väl etablerad samverkansstruktur för aktörerna i Stockholmsregionen, inklusive kommunerna inom områden som bostadsfrågor, regionala stadskärnor och transportfrågor. Under 2021 har nya samverkansstrukturer skapats, bland annat Kompetensarena Stockholm, Fordonsdalen, Klimatarena Stockholm, Teknikcollege och Arena Folkhälsa. Region Stockholm har också samverkat med länets kommuner med att ta fram olika planer och strategier samt genomfört två konferenser under rubriken Mötesplats Stockholmsregionen.  

Kultur

Även kultursektorn, som i likhet med besöksnäringen domineras av småföretag, drabbades hårt av pandemin. I december 2021 beviljade Kulturnämnden totalt 90 aktörer stöd på över 66 miljoner kronor och ett flertal aktörer fick då utökade stöd för att främja en återstart av kulturlivet.

Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som ska drivas i nära samarbete med Stockholms stad. Bolagets syfte är att främja film, både som kulturellt uttryck och som näring. Det ska ske genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området. 

Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter i Region Stockholm. Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021 (RS 2019–1079). Nämnden ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete gällande klimatfärdplanen (RS 2020-0855-56).         

Av Region Stockholms mål i miljöprogram 2017–2021 har fem mål uppfyllts helt, sex mål uppfyllts till stor del, två mål har delvis uppfyllts och två mål har inte uppfyllts. Därtill har det övergripande målet om en plan för hållbar upphandling till stor del uppfyllts. De senaste tio åren har Region Stockholms klimatpåverkan minskat med hela 55 procent, vilket motsvarar 137 000 ton koldioxidekvivalenter

Under 2021 beslutade regionfullmäktige om en ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi för Region Stockholm. Den nya policyn och strategin visar hur Region Stockholm ska arbeta för att bidra till hållbar utveckling och säkerställa att invånare har jämlik tillgång till Region Stockholms tjänster och produkter.

Utifrån social hållbarhet har flera nämnder och bolag genomfört samråd med intresseorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärer i syfte att förbättra och utveckla verksamheten. För att förebygga diskriminering och främja de nationella minoriteternas lika rättigheter och möjligheter, har utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal om minoritetsgrupper genomförts.

Forskning, innovation och digitalisering

Ett kontinuerligt arbete pågår med att stärka innovationsförmågan i samtliga verksamheter som ägs av eller utförs med finansiering från Region Stockholm, i syfte att nya lösningar, används, sprids och integreras i verksamheterna.

Pandemin har gett digitaliseringen och användandet av digitala tjänster en kraftig skjuts framåt. Under perioden januari till november ökade användningen av appen Alltid öppet med 58 procent jämfört med motsvarande period året innan. 2020 ökade antalet nedladdningar av appen från 40 000 till 950 000.  Under 2021 var det totala antalet användare nästan 2, 4 miljoner, vilket innebär att ytterligare närmare en och en halv miljon nedladdningar har gjorts under året. I appen finns möjlighet att boka bland annat vaccination mot covid-19. Mellan den 1 januari och den 13 december hittade 73 miljoner besökare till 1177.se/stockholm. Andelen invånare med ett invånarkonto på 1177 Vårdguiden ökade från 83 procent till drygt 90 procent i november.  

Under året har regionfullmäktige beslutat om Stockholmsregionens strategi för Life Science som syftar till att identifiera insatser och åtgärder för att uppnå målet om att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta life science-regioner år 2023. Regionfullmäktige har även beslutat om Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi som syftar till att skapa goda förutsättningar för forskning i Region Stockholm som främjar invånarna i Stockholms län. Antalet publikationer i kollegialt fackgranskade tidskrifter av forskare verksamma inom medicin i Region Stockholm har ökat jämfört med förgående år.  Centrum för hälsodata fick dubbelt så många förfrågningar om datautlämnande 2021 som 2020. Under året har Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med Karolinska institutet inrättat ett virtuellt precisionsmedicinskt centrum. Syftet är att precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Hållbar arbetsgivare

Inget är genomförbart utan medarbetare och avtal om verksamhet i annan regi. Den extraordinära situation som pandemin medfört har under året fortsatt att påverka Region Stockholms medarbetare och chefer. För att klara den ökade belastningen som pandemin inneburit för hälso- och sjukvården, har en del medarbetare fått byta arbetsuppgifter och arbetsplats. Belastningen i vissa delar av akutvården har inneburit att det varit svårt att ta ut ledigheter, och övertidsuttaget har fortsatt varit högt.

Med anledning av den mycket ansträngda situationen inom Region Stockholms intensivvårdsverksamhet begärde regionstyrelsen den 23 december 2020 att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona på nytt skulle aktivera krislägesavtalet, RS 2020–1006. De första medarbetarna anvisades att arbeta enligt krislägesavtalet den 25 januari 2021. Att anvisa enligt krislägesavtalet var en förutsättning för att klara bemanningen av IVA-verksamheten under våren 2021. Krislägesavtalet gjorde det möjligt att öka veckoarbetstiden till 48 timmar. Totalt anvisades 500 medarbetare på krislägesavtalet innan regionstyrelsen i juni 2021 anhöll om att SKR skulle avaktivera krislägesavtalet för Region Stockholm.

För att förebygga risken för att medarbetare och chefer drabbas av ohälsa med anledning av den pressande arbetssituationen har omfattande förebyggande insatser, som exempelvis olika former av psykologiskt kris- och samtalsstöd, erbjudits i verksamheterna. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har de medarbetare som haft möjlighet, med hänsyn till uppdraget och privata förutsättningar, arbetat hemifrån.

Trots hög arbetsbelastning på grund av pandemin har alla som önskat erbjudits fyra veckors semester.

Personalomsättningen i Region Stockholm uppgick till 8,1 procent under 2021, motsvarande siffra under 2020 var åtta procent och indikatorns målvärde uppnåddes. Det innebär att personalomsättningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år och fortsatt lägre än 2019 då personalomsättningen uppgick till 9,4 procent. I jämförelse med december 2020 har antalet helårsarbeten 2021 ökat med totalt 470 och motsvarar en ökning på en procent. Totalt uppgick antal helårsarbeten till 44 033.

Antalet sökande på utannonserade tjänster har minskat något till 21,1 sökande per tjänst jämfört med 2020 då det var 24,3 sökande per tjänst. Fortsatt är antalet högre än 2019 då antalet sökande per tjänst var 17,3.

Region Stockholm har under 2021 erbjudit full lön till medarbetare som vidareutbildat sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar, något som även fortsätter att gälla under 2022. Allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare har kunnat genomföras med smärre förändringar trots pandemin.

Årsredovisningen beslutades av regionfullmäktige den 10 maj och finns här att ta del av i sin helhet.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan