Region Stockholms månadsrapport per december 2021

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm redovisar ett preliminärt resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021, vilket är 1 820 miljoner kronor högre jämfört med budget.

Bild: Visit Stockholm

Det positiva preliminära resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter och generella statsbidrag som överstiger budget med 2 788 miljoner kronor. Även riktade statsbidrag har ökat under året och motsvaras av ökade kostnader till följd av pandemin.

Region Stockholm redovisar, pandemin till trots, ett positivt resultat under 2021. Resultatet överstiger två procent av de samlade skatteintäkterna vilket är i enlighet med SKR:s rekommendation om en god ekonomisk hushållning. Region Stockholm har en stabil ekonomi som avspeglas i de resultat som koncernen har lämnat för åren 2019–2021.

Det ekonomiska läget för kollektivtrafiken är fortsatt ansträngt som en följd av minskat resande. Biljettintäkterna blev 3,7 miljarder kronor lägre än budget för 2021. Statens kompensation till kollektivtrafiken uppgår till 1,3 miljarder kronor, vilket endast är en tredjedel av de förlorade biljettintäkterna.

Inom hälso- och sjukvården är både kostnader och intäkter högre till följd av pandemin. För testning, smittspårning och vaccination täcks kostnaderna av statsbidrag. Andra merkostnader i sjukvården på grund av covid-19 uppgår till 2,2 miljarder kronor som endast delvis finansieras av statsbidrag. Region Stockholm tillför därför nämnder och bolag 1,4 miljarder kronor för de merkostnader som inte ersatts av staten.

Se tabell i bilagan "Månadsrapport per december 2021"

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan