Trafikförvaltningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Trafikförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare och besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet.

Varje dag reser närmare 900 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Trafikförvaltningen föreslår och genomför regionala lösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för boende och besökare i länet.

Ansvarsområden

Trafikförvaltningen ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken. Den avser SL-trafiken, det vill säga resor med tunnelbana, buss, pendeltåg, lokalbana och pendelbåt.

Den särskilda kollektivtrafiken utgörs av färdtjänst- och sjukresor som kräver särskilda tillstånd. Trafiknämnden ansvarar för färdtjänsten och trafikförvaltningen finns till stöd i färdtjänstfrågor.

Trafikförvaltningen ansvarar för varumärkena SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet.

Ytterligare ett led i trafikförvaltningens arbete är att bereda och genomföra beslut kring vilken inriktning och omfattning kollektivtrafiken behöver för att vara långsiktigt hållbar.  

Trafikförvaltningen är en del av Region Stockholm

I Region Stockholms regionala trafikförsörjningsprogram fastställs målen, visionerna, inriktningen och omfattningen av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet beslutas av regionfullmäktige. 

Trafikförvaltningen är en förvaltningsorganisation under trafiknämnden och regionfullmäktige. Kollektivtrafiken omsätter cirka 20 miljarder per år och finansieras främst via skatt och intäkter från biljettförsäljning. All trafik drivs av företag som trafikförvaltningen upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad.

Vi jobbar varje dag med att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för nära 2,9 miljoner invånare.

Kollektivtrafiken växer med Stockholm

Stockholm växer och det innebär en ökad belastning på alla trafiksystem i regionen. Den snabba tillväxten och ökade krav från resenärer ställer krav på attraktivare kollektivtrafik.

Satsningar på utvecklad kollektivtrafik

Trafikförvaltningen arbetar med utbyggnader, moderniseringar och upprustningar av kollektivtrafiken. De upprustningar trafikförvaltningen gör av befintliga fordon och anläggningar ska öka livslängden och på sikt minska antalet avstängningar i kollektivtrafiken. Vi samverkar bland annat med länets alla kommuner för att försörja nya bostadsområden med kollektivtrafik. 

Exempel på satsningar inom kollektivtrafiken: vi köper in nya tunnelbanevagnar och pendeltåg, rustar upp lokalbanor och bygger ut och förlänger Tvärbanan.

Aktuella projekt inom kollektivtrafiken

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?