Revisionskontoret

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, stödjer Region Stockholms förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. Regionrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom Region Stockholm för att säkerställa att verksamheterna uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

Revisionskontoret granskar löpande Region Stockholms förvaltningar och bolag utifrån ekonomi, verksamhetens mål och uppdrag samt intern styrning och kontroll (årlig revision). Utöver detta gör revisionskontoret ett antal fördjupade granskningar och projekt inom olika områden (verksamhetsrevision).

Årliga rapporter och nyhetsbrev

Revisionskontorets granskningar resulterar varje år i ett 50-tal rapporter. I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året. Större granskningar redo­visas också löpande i projektrapporter.

Här hittar du projektrapporter, årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

Samarbeten

I revisionsarbetet samarbetar de förtroendevalda revisorerna, Region Stockholms yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer och externt engagerade specialister.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?