Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt konst- och kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Den strategiska samordningen av länets kulturresurser sker i nära dialog med kommunerna.

Barn skapar animerad film med lerfigurer. Foto: Anna Molander

Kulturförvaltningens verksamhet

I kulturförvaltningens ansvar ingår:

 • Konst i vårdmiljö
  Ansvarar för den konstnärliga gestaltningen på bland annat sjukhus och vårdcentraler samt tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken inom ramen för Konstväxlingar
 • Kultur och hälsa
  Projektstöd kultur och hälsa samt insatser genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa
 • Stöd till kultur, studieförbund och folkbildning
  Handlägger och följer upp ansökningar om ekonomiskt stöd till kultur- och föreningsliv, studieförbund och folkbildning. Strategisk samordning av länets kulturresurser genom dialoger, nätverk, rapporter och analyser.

Kulturförvaltningens avdelningar

 • Verksamhets- och ledningsstöd
 • Strategisk samordning
 • Konst 
 • Regionarkivet

Kultur i hela länet - ny konsulentenhet 2021

Gemensamt med staten finansierar kulturförvaltningen sex regionskulturfunktioner. Film Stockholm har dessutom ett statligt uppdrag som regionalt resurscentrum via Filminstitutet och övergår i nytt bolag samägt med Stockholm stad under våren 2021. Nära samarbete med Länsmusiken i Stockholm pågår. 

 • Cirkus- och danskonsulenterna
 • Filmkonsulenterna
 • Hemslöjdskonsulenterna

Länskulturfunktioner som är egna enheter inom kulturförvaltningen under avdelningen för stratgisk samordning:

 • Regionbibliotek Stockholm
 • Stockholms läns museum

Uppdraget är att nå ut med sina respektive konstformer i länets kommuner. Region Stockholm är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Samarbeten

Många aktörer är viktiga för kulturområdets utveckling i regionen. Kulturförvaltningen arbetar därför för ökad dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor med kulturstrategi för Stockholmsregionen som grund, en del av Regions utvecklingsplan RUFS 2050.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?