Minskad inhyrd bemanning ger bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Som tidigare kommunicerats ska Region Stockholms beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården minskas. Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet och regionen vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och deras arbetsmiljö. Inriktningen drivs nu på med hjälp av insatser där målet är att öka andelen egna medarbetare.

- Vi vill att hälso- och sjukvården ska präglas av bättre kontinuitet. Det är bra för både patienter och medarbetare. Med fler egna medarbetare kan teamarbetet vidareutvecklas samtidigt som de patienter som möter vården under längre tid – kanske hela livet – har stor nytta av att möta samma vårdkontakter, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm.  

- Vi kommer fortfarande att använda inhyrd bemanning vid arbetstoppar eller då särskild kompetens behövs under en begränsad tid, men i grunden behöver vi ha en egen stabil bemanning. Under mars månad ska vi minska andelen inhyrd bemanning med minst en tredjedel jämfört med 2022, fortsätter Ulrika Sundquist.  

Arbetet med att minska den inhyrda bemanningen och istället satsa på att rekrytera fler egna medarbetare har pågått under flera år med avbrott under pandemin. Nu intensifieras arbetet, med hjälp av flera åtgärder. Här är några av insatserna som pågår just nu i regionens verksamheter och bolag:

  • Vidareutbildning med betald lön. I budgeten för 2023 fortsätter satsningen på vidareutbildning med 223 miljoner kronor för att göra det möjligt för sjuksköterskor att vidareutbildas till specialistsjuksköterskor eller barnmorskor.
  • Utbildning för flera yrkesgrupper, exempelvis möjlighet för undersköterskor att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor. 
  • Hälsofrämjande arbetsmiljö. I budgeten för 2023 satsar Region Stockholm 100 miljoner kronor som regionens verksamheter kan använda till olika insatser som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt tidiga och riktade insatser för förebygga att ohälsa uppstår. 
  • Friskvårdsbidraget höjs till 5000 kronor per anställd och år. Regionens verksamheter rekommenderas att fatta beslut att höja friskvårdsbidraget för regionens medarbetare.
  • Rekryteringsbonus. Det finns möjlighet för verksamheterna att fatta beslut om en rekryteringsbonus om det finns behov av detta till vissa tjänster. Bonusen innebär att den som rekryterar en ny kollega som tar en fast anställning belönas med 10 000 kronor vid rekryteringen. Efter ett år ges ytterligare 40 000 kronor till den som rekryterat kollegan, om den arbetar kvar. Den som nyanställs får 10 000 kronor vid rekryteringen och ytterligare 10 000 kronor efter ett år, om båda parter arbetar kvar. Bonusnivåerna är regiongemensamma men verksamheten bestämmer själv för vilka tjänster som bonusen ska delas ut.
  • Förstärkningsersättning. Det finns möjlighet för verksamheterna att fatta beslut om en så kallad förstärkningsersättning utöver den ersättning som utgår enligt kollektivavtal om en enskild medarbetare arbetar 2 respektive 4 extra arbetspass under en månad. Förstärkningsersättningen för två extra arbetspass är 5000kr utöver ersättning enligt regionens gällande avtal. För 4 pass är ersättningen 10 000kr utöver ersättning enligt gällande avtal. Gäller under perioden mars-maj 2023 utifrån beslut i respektive verksamhet.

En stabil egen bemanning minskar regionens behov av övertidsarbete och ger större förutsägbarhet för medarbetarna gällande arbete och ledighet. De pengar som frigörs när kostnader för inhyrd bemanning minskar ska istället investeras i regionens egna medarbetare och deras arbetsmiljö. Under omställningstiden arbetar Region Stockholms verksamheter extra tätt för att gemensamt använda de resurser som finns och ge vård till de som behöver. Arbetet pågår under hela 2023.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan