Region Stockholm har halverat sin klimatpåverkan på tio år

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Flera av Region Stockholms långsiktiga miljömål för den egna verksamheten är nu uppnådda. Det visar miljöredovisningen för år 2021 som presenterar resultaten av det miljöarbete som skett under år 2021 och under hela miljöprogramperioden 2017–2021.

Merparten av de uppsatta 15 miljömålen har uppnåtts helt eller till stor del och även i vissa fall överträffats. Resultatet visar att det långsiktiga och systematiska miljöarbetet i verksamheter och bolag har gett ett tydligt positivt resultat. 

Region Stockholms klimatpåverkan har minskat med 55%

Region Stockholms klimatpåverkan har mer än halverats mellan åren 2011-2021, 55 procent.  Åtgärder som har bidragit till den stora minskningen av klimatpåverkan är till exempel övergången till förnybara drivmedel och elektrifiering inom kollektivtrafiken, övergången till förnybar energi inom fastigheter samt energieffektiviseringen inom både fastigheter och trafik. Inom hälso- och sjukvård har klimatpåverkan från användning av anestesigaser minskat med hela 57 procent. Omständigheterna kring pandemin har bidragit till minskningen av utsläpp till viss del, främst genom minskade flygresor.

Klimatanpassad organisation ska kunna hantera effekter av klimatförändringar

Miljöredovisningen visar också att Region Stockholm har utvecklat metoder och systematik för att klimatanpassa organisationen för att kunna hantera de effekter som kan följa av ett förändrat klimat.

Några andra viktiga insatser i miljöprogramsarbetet är en minskad användning av miljöbelastande läkemedelssubstanser och en minskad miljöpåverkan från textilier. Patientmåltiderna har också utvecklats med ett lägre matsvinn, minskad klimatpåverkan och en ökad andel ekologiska livsmedel. Inom bygg- och anläggningsprojekt har klimatpåverkan minskat och produkt- och materialval görs för att främja skydd av människor och miljö från skadliga ämnen. 

- Det är fantastiskt att se resultatet av det gedigna miljöarbete som verksamheterna har genomfört. När miljöprogrammet summeras kan vi konstatera, att vi har uppnått ett mycket bra resultat. Det finns områden som vi behöver fortsätta att utvecklas inom, till exempel att det kollektiva resandet behöver öka för att transporternas miljöpåverkan ska kunna minska. Det har varit särskilt utmanande med tanke på pandemin, säger Kristian Hemström, enhetschef för miljö på regionledningskontoret.

- Nu jobbar vi vidare med våra ambitioner inom ramen för Region Stockholms nya hållbarhetsstrategi, som även kommer att inkludera social och ekonomisk hållbarhet inom hela regionens verksamhet. I strategin tar vi även ett större grepp om den konsumtionsbaserade klimatpåverkan, säger Malin Fijen Pacsay, ordförande i Klimat- och hållbarhetsnämnden, Region Stockholm.

 

Tillbaka till nyhetslistan