Ambitiös hållbarhetspolicy och -strategi beslutad

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi har beslutats i regionfullmäktige. Region Stockholm tar nu nästa steg och höjer ytterligare ambitionerna för en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet som ska genomsyra allt internt och externt arbete.

- Med hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin bidrar Region Stockholm till ett hållbart samhälle och till en hållbar konsumtion och produktion av våra varor och tjänster. En långsiktigt minskad resursanvändning är en nödvändighet, och ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi, säger Hanna Wiik, hållbarhetsdirektör i Region Stockholm.

Region Stockholm är en betydande aktör för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom sitt ansvar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling samt bidrag till länets kulturliv.

Globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen samt ökad ojämlikhet finns även i Stockholms län. De påverkar bland annat folkhälsan, tryggheten och länets ekonomiska utveckling.

Policyn fastställer övergripande styrande principer för hållbarhetsarbetet och anger önskat läge på lång sikt. Strategin visar riktningen på hållbarhetsarbetet för åren 2022–2027 för att bidra till det önskade läge som beskrivs i policyn.

Styrande principer för policyn:

  • Region Stockholm ska bidra till att utveckla hållbara städer, landsbygds- och skärgårdsområden med attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen och ett klimat- och resurseffektivt län genom att ansvara för en hållbar regional utveckling, erbjuda hållbar hälso- och sjukvård och kollektivtrafik samt främja ett dynamiskt kulturliv. Inkluderande och trygga livsmiljöer för alla är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling i länet.
  • Region Stockholm ska främja en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster  genom att integrera hållbarhetsperspektivet i investeringsprocessen, inköpsprocessen samt vid utförande, drift och underhåll av verksamheten. En långsiktigt minskad resursanvändning är en nödvändighet, och ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi. Region Stockholms utbud av tjänster till invånarna utvecklas och utförs med hänsyn till människors hälsa och rättigheter samt miljö och klimat. Samma hänsyn tas vid inköp av varor och tjänster för att minska negativ påverkan på människor och miljö i leveranskedjorna.
  • Region Stockholm ska vara en organisation att lita på genom att ha ett hållbarhetsperspektiv i all verksamhet. Varje generation ska bära sina egna kostnader och skattemedlen ska förvaltas så att nuvarande verksamhet inte sker på framtida generationers bekostnad. Verksamheterna ska vara resilienta, arbeta för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att servicen är anpassad så att den motsvarar olika människors behov och förutsättningar. Invånarna i Stockholms län ska kunna lita på att Region Stockholm bedriver sina uppdrag på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

Genom att arbeta enligt hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin bidrar Region Stockholm till aktuella regionala, nationella och globala mål som FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan