Utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

KPMG har idag överlämnat slutrapport för den oberoende utvärderingen av Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar för framtiden och ge underlag till Region Stockholms förbättringsarbete.

Den 19 maj 2020 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja en oberoende utvärdering av Region Stockholms hantering av det nya coronavirusets effekter. Efter upphandling fick revisions- och rådgivningsföretaget KPMG uppdraget att genomföra utvärderingen.

En första delrapport presenterades 9 mars 2021. Sedan den första delrapporten kom har regionledningskontoret satt samman en organisation för att samla och organisera de lärdomar som kommer fram samt att skapa åtgärdsprogram som en del i ett förbättringsarbete. Arbetet kommer nu att fortsätta inom ramen för organisationens arbete och inkludera även innehållet i den här rapporten. Målet är att stärka Region Stockholms förmåga att förebygga och hantera allvarliga händelser.

Detta är ett långsiktigt arbete som förutsätter både stor öppenhet för förändringar och ödmjukhet för att alla under hela arbetets gång har gjort och gör sitt yttersta för att ge stockholmarna bästa möjliga vård, tillgänglig kollektivtrafik och stöd till näringsliv, kultur och besökare med hänsyn till regeringens och myndigheters rekommendationer och riktlinjerna.

Rapport från KPMG:s utvärdering:

Ladda ner rapporten från 13 oktober här: Obereoende utvärdering av Region Stockholms hantering av covid-19 (2021-10-13)

Ladda ner delrapporten från 9 mars här: Region Stockholm - Utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin (sll.se)

Regionstyrelsens beslut från den 19 maj 2020: Regionstyrelsens beslut från den 19 maj 2020 pdf

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan