Årets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2021

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I arbetet mot främlingsfientlighet och rasism är ungdomarna avgörande för samhällets utveckling. Därför tilldelar Region Stockholm 2021 års pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism till Samuel Westman och trygghetsgruppen på Järfälla gymnasium, samt till högstadielärarna på Käppala skola, Lidingö.

Samuel Westman och trygghetsgruppen på Järfälla Gymnasium

Samuel Westman, närvarocoach på Järfälla Gymnasium, arbetar aktivt med att öka tryggheten och förståelsen mellan människor. Han är initiativtagare till trygghetskören, bestående av en tredjedel nyanlända ungdomar, en tredjedel etablerade ungdomar och en tredjedel pensionärer. Han har även skapat en trygghetsgrupp av elever, som fungerar som ett kitt mellan lärarkår och eleverna i deras skolvardag för att minska utanförskap och oro.

Vad ser du som nyckeln till arbetet mot främlingsfientlighet och rasism?

- Nyckeln ligger i det personliga mötet och förståelsen individer emellan, säger Samuel. Det är viktigt att befinna sig där ungdomarna befinner sig och arbetsrummet är hela skolan, alla de ytor där eleverna rör sig och möts. Att vara närvarande och ha en sann passion för ungdomar och genuint uppskatta dem och deras perspektiv. Det gäller att lyssna och verkligen se människan, inte bara ytan. Arbetet med kören har visat mig att musiken kan förena och skapa en egen ”kultur”, där olikheterna inte längre spelar lika stor roll. Den skapar möjligheter till samtal, acceptans och vänskaper mellan individer som annars aldrig hade haft anledning eller tillfälle att prata med varandra.

Du har skapat en trygghetgrupp med elever på skolan, kan du berätta lite om den?

- Trygghetsgruppen består av elever som är utvalda för att de har egenskaperna uppmärksamhet, pålitlighet och omtänksamhet. Eleverna ska vara förebilder när det gäller bemötandet av andra och också vara uppmärksamma på det som sker och reagera på det. Om någon sitter ensam eller utsätts för en svår situation till exempel ska de bjuda in till dialog och kontakt för att avhjälpa. Trygghetsgruppen har en uppsökande och kontaktsökande funktion, som går ut på att interagera och kommunicera med både elever och lärare, så att klimatet i vardagen blir så bra som möjligt. Gruppen träffas en gång i veckan och går igenom det man har sett i form av oro, ensamhet eller trakasseri. Eleverna i gruppen fångar upp saker som annars kanske hade gått lärarna förbi och är därför en mycket viktig kanal in till ungdomarnas vardag. För i slutänden handlar det återigen om individer, om människor som tillsammans ska fungera och må bra, den gemensamma kärnan vi alla någonstans delar.

Pris Käppala skola lärare. Från vänster: David Longo, Åsa Aksberg, Jessica Liljedahl, Sophia Barthelson, Per Lindblom

Högstadielärarna på Käppala skola tar tjuren vid hornen

Lärarna i svenska och engelska på Käppala Skola, Lidingö stad, bedriver en ytterst målmedveten undervisning med fokus på lärdomar, empati och djup förståelse i frågor som handlar om främlingsfientlighet och rasism. I skolans värld är det vanligt att externa föreläsare bjuds in för att samtala om dessa ämnen, men lärarna på Käppala Skola ser en större effekt av att arbeta gediget och medvetet över tid.

- Grundskolan har en fantastisk möjlighet att under tio års tid medverka till att ge eleverna gedigna kunskaper och olika perspektiv i dessa frågor. På Käppala skola understryker vi vikten av att lärare och pedagoger i hela verksamheten arbetar med detta.

Att bedriva den ordinarie ämnesundervisningen i svenska och engelska med hjälp av värdegrundsarbete på högstadiet, är ett optimalt sätt att ytterligare fördjupa och länka in i den bas som de samhällsorienterade ämnena ger. Vi ser att systematiska arbetsformer över tid i kombination med fördjupningar utifrån elevernas ålder och mognad bidrar till att forma medvetna och ansvarstagande människor som efter avslutad grundskola står redo att möta världen.

(Callie Carning, biträdande rektor åk 7-9) 

Arbetet sker främst genom en väl genomtänkt och varierad litteratur- och filmundervisning för högstadieeleverna. Under sina tre år på högstadiet läser och ser eleverna ett stort antal titlar som genom olika berättelser och perspektiv belyser och behandlar djupet i dessa frågor. Alltifrån den historiska kontexten till samtida situationer lyfts.

- Vi i ämneslaget jobbar engagerat och professionellt med att koppla ämnesinnehåll till aktuella händelser. Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt vilka läromedel men kanske främst vilken skönlitteratur som känns aktuella med utgångspunkt från elevernas behov och intressen. Skönlitteraturen har en förmåga att låta läsaren leva sig in i någon annan människas situation och förstå andras känslor.

Eleverna får träna på att dela med sig av egna åsikter såväl som att lyssna in vad andra tänker. När undervisningen systematiskt belyser olika människors perspektiv och historia skolar vi in eleverna i demokratiska förhållningssätt och ger dem förståelse för vikten av empati. Det är genom samtal och genom olika former av skrivprocesser som kunskaperna slutligen får fäste hos eleverna.

(Per Lindblom och Sophia Barthelson, lärare i svenska och engelska)

Arbetet innebär att eleverna inte bara lämnar grundskolan med ett stort akademiskt kunnande, de har även vuxit socialt och emotionellt både som individer och i grupp. Detta är en mycket viktig uppgift personal i svensk skola har.

- Käppalas elever, både flickor och pojkar, når generellt mycket höga studieresultat. På skolan råder en stark och god studiekultur mycket tack vare arbetet med att främja sociala och emotionella färdigheter. Det är med stolthet och glädje som vi tar emot priset! Priset är ett kvitto på hela skolans fantastiska samarbete och lärarnas fina och viktiga insatser.

(Monica Lemmini, rektor)

Lärarna som är engagerade i ämneslagen är: Jessica Liljedahl, Åsa Aksberg, Sophia Barthelson, Per Lindblom, Biljana Styrlander, David Longo och Ulla Gustafsson.

Tillbaka till nyhetslistan