Ungdomsmottagningar vinner bemötandepris 2020

Region Stockholms bemötandepris 2020 går till ungdomsmottagningarna i SLSO. Tillsammans med Habilitering och Hälsa har de tagit fram en diplomering för att förbättra möten med ungdomar oavsett funktionsnedsättning.

– Jag är otroligt stolt över att få ansvara för den här fantastiska organisationen och ta emot det här fina priset, säger verksamhetschef Erik Gustavsson.

Till Stockholms ungdomsmottagningar är alla unga upp till 23 år välkomna. Ungdomarna kan få hjälp med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa, psykisk hälsa eller annat behov av stöd.

– På ungdomsmottagningen är vår ambition att möta alla ungdomar utifrån deras individuella förutsättningar. Olika funktionssätt ska inte utgöra ett hinder. Vi ville därför öka vår tillgänglighet och bli ännu mer inkluderande, säger Margareta Hagwall Stillerud, ungdomsmottagningsbarnmorska och projektledare.

Ambitionerna ledde till att samverkansgruppen UNG FUNK bildades. Utifrån den initierades en föreläsningsserie tillsammans med Habilitering och Hälsa, en kartläggning av ungdomsmottagningarnas fysiska tillgänglighet och den så kallade Funkisdiplomeringen.

Funkisdiplomerar ungdomsmottagningar

Margareta Hagwall Stillerud och hennes projektkollegor Sara Broger, ungdomsmottagningskurator, och Susanna Karlsson, socionom vid Habilitering och Hälsa, uppmärksammade att medarbetarna på SLSO:s ungdomsmottagningar ville ha mer utbildning om hur man kan kompensera för svårigheter i mötet med ungdomar.

– Sedan ville vi också belysa normer som styr hur vi ser på funktionalitet för att skapa en större medvetenhet och bidra till nya perspektiv. Därför tog vi fram Funkisdiplomeringen, säger Margareta Hagwall Stillerud.

Under två halvdagar får medarbetarna genom workshops och övningar bland annat lära sig om normer kring funktion och hur de påverkar synen på människors sexualitet, även inom vården.

– Personer med normbrytande funktionsvariationer synliggörs inte alltid idag. Än mindre diskuterar vi sexuell hälsa tillsammans med funktionsnedsättning. Det behöver vi bli bättre på, säger Erik Gustavsson.

Använder konkreta verktyg

Ungdomsmottagningen utgår från att alla har olika sätt att fungera. En ungdom kan exempelvis ha svårt att rikta sin uppmärksamhet, och behöver då hjälp att kompensera för det.

– Det kan vi till exempel göra genom att lägga in mikropauser i mötet. Vi kan också, tillsammans med ungdomen, skriva en agenda som vi sedan återgår till när uppmärksamheten sviktar. Eller så kan vi lägga fram en stressboll som ungdomen kan pilla med för att hålla fokus när kroppen är rastlös, säger Margareta Hagwall Stillerud.

Alla tips på verktyg kommer från Habilitering och Hälsa.

Kartläggning av fysisk tillgänglighet

Projektgruppen har också samlat information om ungdomsmottagningarnas fysiska tillgänglighet, som skiljer sig mycket åt. Vissa mottagningar ligger i en lägenhet många trappor upp medan andra är moderna och tillgängliga.

– Vi insåg att om vi vill ha autonoma ungdomar måste de åtminstone veta hur tillgängligheten ser ut, så vi kartlade tillgängligheten genom checklistor och la upp information om det på vår webbsida, berättar Margareta Hagwall Stillerud.

Numera går det att läsa direkt på Region Stockholms gemensamma sida för alla ungdomsmottagningar vilka som har god, viss begränsad och starkt begränsad fysisk tillgänglighet. På varje ungdomsmottagnings webbsida finns dessutom mer detaljer om hur tillgängligheten ser ut just där. Finns det kontrastmarkeringar och belysta skyltar? Får rullstol plats i hissen?

Engagemang från gräsrotsnivå

Bemötandepriset har delats ut av Region Stockholm sedan 2006 och består av ett diplom, en minnesgåva och en check på 100 000 kronor som ska användas till kompetensutveckling.

– Danmark ligger långt framme när det gäller att jobba med normbrytande funktionsvariationer och sexualitet, så vår förhoppning är att kunna använda lite av medlen för att åka dit och ta del av deras arbete, säger Erik Gustavsson.

Att tilldelas bemötandepriset är en viktig bekräftelse på att tillgänglighetsarbetet går åt rätt håll, menar han.

– Behov och initiativ har startat på gräsrotsnivå och sedan utvecklats lika mycket på ledningsnivå. Det tror jag är nyckeln till att vi nu har fått det här priset.

Juryns motivering

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 12 Ungdomsmottagningar, projektet Ung Funk tilldelas Region Stockholms Bemötandepris 2020 för sitt arbete. Ung funk syftar till att öka kunskapen hos personalen om fysiska, neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar hos ungdomar. Det har lett till att denna grupp söker sig till ungdomsmottagningarna i större utsträckning än tidigare och de når en grupp som tidigare var svår att nå.

Utöver utbildning av personal arbetar mottagningarna med digitalteknik, chatt och videobesök via Alltid Öppet, vilket ökat tillgängligheten. Ung Funk utgår helt från den enskildes behov av anpassad information, stöd och insatser. Varje ungdom möts av professionellt förhållningsätt och bemötande utifrån sina egna unika möjligheter som stärker ungdomarnas delaktighet.

Medarbetarna ökar sin kunskap i att möta ungdomar med funktionsnedsättning och ger dem ett respektfullt bemötande med kommunikativ och fysisk tillgänglighet, vilket är i linje med Region Stockholms Policy för personer med funktionsnedsättning. Detta gör Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 12 ungdomsmottagningar till en värdig och självklar vinnare av 2020 års bemötandepris.

Tillbaka till nyhetslistan