Region Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera ett pilotprojekt av prevention kring diabetes typ 2 vård med en Health Impact Bond, en så kallad Hälsoobligation. En obligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

- Att skifta från reaktiv vård till preventiva insatser är inte enkelt. En rad utmaningar försvårar besluten att investera i preventiva vårdmodeller. Syftet med detta projekt har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. På så sätt kan vi på lång sikt både minska lidandet samt sänka kostnaderna, säger Magnus Thyberg, avdelningschef för kunskapsutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Diabetes typ 2-vården kostar Region Stockholm cirka 2,5 miljarder årligen. Genom att preventivt tillföra resurser tidigt förhindras ett insjuknande och medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande i stället för vårdens omhändertagande. 

Ökat fokus på preventiva insatser kan över tid väsentligt minska Region Stockholms vårdkostnader och därmed frigöra stora resurser som kan användas för andra vårdändamål. Enligt vetenskapliga studier har livsstilsfrämjande insatser av den typ som Hälsoobligationen ska finansiera resulterat i en riskreduktion på 58%.

Detta innebär en potential att undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet.

- Finansieringen av projektet sker med en Hälsoobligation, något som Region Stockholm är först med. Genom att länka återbetalning och ränta till hur väl insatsen faller ut uppnås en riskdelning i modellen. På lång sikt är Hälsoobligationen en möjlighet till att förbättra effektiviteten inom Region Stockholm, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör i Region Stockholm.

- På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har vi som ambition att vara framåtlutande inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har vi utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur, säger Frida Korneliusson, VD för SLL AB Internfinans.

Den preventiva insatsen ska bedrivas via ett digitalt verktyg där patienter får tillgång till hälsotjänster och leverantörer. Med hjälp av vårdens professioner kan sedan prevention för varje individ skräddarsys. Till den digitala plattformen knyts olika tjänsteleverantörer inom olika områden såsom fysisk aktivitet, kost, sömn, stress etc.

I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan