Sjukvård för de som bor på äldreboenden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Den som är i behov av vård ska erbjudas den vård som bäst gynnar patienten – oavsett ålder eller var personen bor i Region Stockholm. Med anledning av covid-19 har det diskuterats vilken sjukvård de som bor vid äldreboenden inom Region Stockholm bör få.

De som bor på äldreboenden är sköra personer. Det är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom inte klarar av att bo kvar i sitt tidigare hem utan har flyttat in i ett äldreboende. De riskerar ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp om de drabbas av covid-19.

I samband med covid-19 epidemin har Region Stockholm stärkt möjligheten att flytta sjukvården till patienten på äldreboendet för att undvika att patienten ska behöva flytta hemifrån sitt boende till geriatriska slutenvården eller ett akutsjukhus.

- Att flytta från sin invanda miljö till ett akutsjukhus eller geriatrisk klinik kan ofta vara en stor belastning för patienten. Men läkare ska alltid göra en individuell bedömning så att patienten får sin vård där det bäst gynnar patienten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.

Region Stockholm har kraftigt ökat antalet tillgängliga vårdplatser i geriatriken och vid akutsjukhusen. Det har förstärkt möjligheten att ge många patienter rätt medicinsk behandling och övervakning under covid-19 epidemin. Under hela den här tiden har det funnits, och finns fortfarande, gott om lediga slutenvårdsplatser där det bland annat finns möjlighet att få syrgas.

- Den patient som bäst gynnas av syrgasbehandling, andra behandlingar och/eller utökad övervakning bör flyttas till geriatriken eller akutsjukhusen. Det finns lediga vårdplatser och det är alltid patientens bästa som ska styra beslutet, säger Björn Eriksson.

Avancerad sjukvård i hemmet har fått ett utökat uppdrag för att förstärka och stödja basal hemsjukvård och läkarinsatser i äldreboenden. Husläkarmottagningarna ska också kunna öka kapaciteten i hemsjukvården.

Eftersom covid-19 kan belasta andningen är det lätt att uppfatta att syrgas alltid är bästa behandlingen för patienterna.

- Syrgas kan ibland vara en bra behandling i andra fall kan en läkemedelsbehandling ge ett lika bra eller bättre resultat för patienten. Det är därför som det alltid krävs en individuell bedömning för vad som är bästa möjliga lösning för varje patient, säger Björn Eriksson  

Tillbaka till nyhetslistan