Centrum för hälsodata inrättas under hösten

Genom moderna tekniker där stora mängder av data analyseras kan forskningen ge oss en bättre förståelse av hur olika sjukdomar uppstår och hur de kan behandlas. För att kunna använda dessa tekniker behövs stora mängder data, det betyder att data från allt större patientgrupper behöver ingå i analyserna. Utveckling kommer att kunna göra det möjligt för varje patient att få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hens unika förutsättningar.

 

 

För att den här typen av forskning ska kunna utföras behövs ett säkert, sammanhållet och välintegrerat informationssystem. Regionstyrelsen har därför beslutat att inrätta ett Centrum för hälsodata den 18 juni 2019.Centrum för hälsodata ska vara en funktion där Region Stockholm samlar sekretessprövning och datautlämning till forskare. Arbetet ska ske utifrån de lagar och förordningar som gäller.

Samlad funktion

Centrum för hälsodata ska vara en samlad funktion för Region Stockholms sekretessprövning och datautlämning till forskare. Dessutom ska Centrum för hälsodata stötta hälso- och sjukvården med olika underlag för att analysera, förbättra och följa upp vården. Arbetet ska ske utifrån de lagar och förordningar som gäller. Regionstyrelsen har därför beslutat att inrätta ett Centrum för hälsodata den 18 juni 2019.

- I regel när hälsodata ska användas för forskning och för att utveckla vården tas alla uppgifter bort som gör att du som patient kan identifieras. Det är genom stora mängder avidentifierade hälsodata som forskningen och vården kan hitta samband från många patienter med liknande förutsättningar, säger Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Ambitionen är att utveckla ett arbetssätt som kan bidra till att öka Sveriges internationella konkurrenskraft i användningen av hälsodata inom forskning och innovation inom hälsa och vård.

Centrum för hälsodata ska arbeta på ett strukturerat, säkert och sammanhållet sätt med hälsodata i form av uppgifter om diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar som finns i till exempel i journaler från samtliga vårdgivare i Stockholmsregionen.

Akademiska forskare och företag ska kunna ansöka om att få tillgång till hälsodata för att kunna utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder, innovativa läkemedel och medicintekniska produkter.

Företag och organisationer inom life science är också några av Stockholmsregionens viktigaste arbetsgivare och främsta tillväxtsektorer.

En instans för ansökningar

Det är Region Stockholms ambition att forskare och representanter från vården ska kunna vända sig till en enda instans för ansökningar och utlämnande av hälsodata. I dag måste den som behöver hälsodata för sin forskning eller sitt innovationsarbete ansöka om utlämnande hos olika vårdgivare. Det regelverk som gäller för vilka hälsodata som kan lämnas ut och på vilket sätt, förändras inte utan är fortfarande lika restriktivt som tidigare.

Genom att inrätta Centrum för hälsodata kan tillämpningen av utlämning av hälsodata hanteras enhetligt, korrekt och effektivt så att flera olika vårdgivare inte behöver, var och en, ta ställning till en förfrågan från till exempel en forskare. Det är dock fortfarande varje enskild vårdgivare som bestämmer vilken data som kan lämnas ut utifrån sekretess och integritetsaspekter.

Ingen egen databas

Centrum för hälsodata kommer inte att ha någon egen databas utan kommer att samla in, bearbeta och lämna ut data för ändamål som är tillåtna enligt gällande sekretess- och datalagstiftning. Inför varje utlämnande av data kommer en omfattande sekretessprövning att ske. En sådan prövning inkluderar bland annat att bedöma mottagarens förmåga att garantera sekretess och säkerhet för uppgifterna de får ta del av.

Centrum för hälsodata ska – utöver att vara ett centrum för tillhandahållande av data – även samla kompetens och kunskap om juridik och etik på dataområdet.

Region Stockholms jurister har tolkat lagstiftningen så att det finns lagutrymme för att skapa en modell och ett samverkansorgan som bygger på att varje vårdgivare fortfarande förfogar över hälsodata, men också kan fatta beslut om utlämnande av data. Det kan exempelvis handla om patienter som rör sig mellan olika vårdinstanser, till exempel mellan specialistkliniker, sjukhus och primärvård.

- Att inrätta Centrum för hälsodata kommer förenkla och effektivisera hanteringen av hälsodata för forskning. Genom en samordnad funktion blir det både snabbare och mer effektivt för de forskare som behöver hälsodata för att ta fram framtidens arbetsmetoder och läkemedel Stockholm ska ligga i framkant inom den medicinska forskningen och bli en världsledande Life science region, säger Jan Andersson.

Frågor och svar om Centrum för hälsodata

På vilket sätt kommer det att bli bättre för patienterna när Centrum för hälsodata inrättats?

Svar: Det kommer att ge bättre underlag för olika förbättringar av vården både diagnostik och terapi. Det innebär också att ny vård snabbare kan komma fler till del med ökad patientsäkerhet.

Men framför allt är det framtidens patienter som kommer att få bättre vård och läkemedel och mera träffsäker diagnostik med hjälp av att både vårdgivare och forskare får tillgång till stora datamängder från många olika vårdgivare.

Vad är hälsodata?

Svar: Det kan vara uppgifter om diagnoser och resultat från undersökningar och behandlingar. Hälsodata som hanteras inom Centrum för hälsodata All form av hälsodata ska i Centrum för hälsodata hanteras utifrån den lagstiftning och regelverk som reglerar sekretess och integritetsfrågor.

Hur kommer Centrum för hälsodata bidra till förbättrad patientsäkerhet?

Svar: När stora mängder hälsodata kan analyseras ökar förutsättningarna för förbättringar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger också förbättrade förutsättningar för forskning som i sin tur efter noggrann analys av data kan leda till bättre vård och nya läkemedel.

Vad är skillnaden mellan persondata, patientdata och hälsodata?

Persondata är uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer som kan identifiera en person. Dessa uppgifter behövs inte för forskningen utom i sällsynta undantagsfall och då först efter godkännande från varje enskild patient. Persondata kan också vara personliga data som till exempel ålder, kön eller postnummer. Patientdata kan innehålla både persondata och patientuppgifter om provtagningar, hälsotillstånd etc. Hälsodata är ett ännu bredare begrepp som kan inkludera personer som inte är patienter men som ändå kan vara intressanta för forskningen att följa till exempel om de är barn till personer som har sjukdomar med stor ärftlighet.

Kan man garantera att patienternas personuppgifter inte lämnas ut tillsammans med hälsodata?

Svar: Centrum för hälsodata kommer att följa samma regelverk som gäller idag. Skillnaden är att utlämnandet av hälsodata nu kommer att ske av en organisation som kommer att bli mer professionell på att sköta utlämningen och bearbetning av data. Så långt det är möjligt kommer centrat att arbeta med avidentifierade data.

Vad krävs för att forskare utanför Region Stockholms organisation ska få hämta ut och använda hälsodata?

Svar: Utlämning av data till forskare fordrar att ska de lämna in en ansökan med forskningsplan, etikgodkännande och sekretessprövning. Det krävs också att det finns en utsedd, utbildad och anställd legitimerad person som ansvarar för mottagandet av data och att denna fått alla tillstånd som krävs.

Kan enskilda personer avstå från att omfattas av verksamheten som kommer att bedrivas av Centrum för hälsodata?

Svar: Centrum för hälsodata kommer inte att ha egna databaser utan blir en serviceorganisation som hjälper till att samla in data från vårdgivare efter att dessa har godkänt att data n får smalas in. Centrum för hälsodata hjälper vårdgivarna som därmed slipper att var och en bedöma vilka data som ska lämnas ut. Patienter som väljer att spärra åtkomsten till sin journal har möjlighet att även låsa tillgängligheten även för Centrum för hälsodata.

Hur kommer Centrum för hälsodata hantera sina databaser?

Svar: Centrum för hälsodata kommer inte ha egna databaser utan vara en servicefunktion mellan de vårdgivare som har data och de forskare som har rätt att få tillgång till hälsodata.

Hur kan jag lita på att de som får ut data inte missbrukar den för att sälja den vidare till andra som inte har rätt att ta del av hälsodata?

Svar: Vid utlämning av data görs en bedömning av Centrum för hälsodata av mottagarens förmåga att garantera sekretess och säkerhet för uppgifterna de får ta del av.

Kan utländska intressen ha möjlighet att ta del av data?

Svar: Regelverket för hur hälsodata ska hanteras förändras inte med anledning av detta. Alla gäller undersamma lagstiftning och förordningar. .

Vem kommer att ansvara för verksamheten?

Svar: Det är regionledningskontoret (funktionsområdet för Forskning och utveckling, utbildning och innovation) inom Region Stockholm som kommer att ansvara för verksamheten vid Centrum för hälsodata. Verksamheten bedrivs tillsammans med Region Stockholms vårdgivare.

 

Tillbaka till nyhetslistan