Landstinget blir Region Stockholm

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling.

Det utökade uppdraget innebär att Region Stockholm tar ett större ansvar för stockholmsregionens utveckling som helhet. Exempelvis genom att driva flera av de viktiga frågor som rör länet, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.

Ett nytt regionalt ledarskap ger också större möjligheter att lyfta stockholmsregionens intressen i Sverige och Europa. Visionen för Region Stockholm som beslutats i budget är att vara en attraktiv, hållbar och växande region med frihet för invånarna att själva fatta avgörande beslut.

Fortsatt ansvar för kärnverksamheter

Ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur är oförändrat. Invånarnas dagliga kontakter med Region Stockholm påverkas inte av regionbildningen. Däremot får invånare nu möjlighet att, genom val till fullmäktige, välja vilka förtroendevalda som ska företräda dem även i frågor som rör stockholmsregionens utveckling.

Ansvar för länsplanen

Region Stockholm tar från den 1 januari 2019 över ansvaret för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Det är ett av de viktigaste och mest ansvarsfyllda uppdragen som följer av regionbildningen. Arbetet med länsplanen förutsätter en nära samverkan med Trafikverket och länets kommuner om prioriteringar av investeringar i infrastruktur.

Nytt namn och uppdaterad logotyp

I budget 2019 beslutade landstingsfullmäktige att Stockholms läns landsting ska byta namn till Region Stockholm den 1 januari 2019. Landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och landstingsråd kommer från årsskiftet kallas regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionråd. Regionens högsta tjänsteman är regiondirektör.

Den logotyp som används till 31 december 2018 består av en symbol med två stiliserade L och namnet Stockholms läns landsting. Symbolen kommer att vara kvar, men namnet i den nya logotypen ändras till Region Stockholm. Byte av logotyp ska göras inom ordinarie budget och därför genomförs namnbytet över lång tid.

Bakgrund

I juni 2018 beslutade riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret skulle föras över från länsstyrelsen till landstinget. När Stockholms läns landsting övergår till att bli Region Stockholm får organisationen det övergripande ansvaret och en samordnande och stödjande roll i arbetet med att utveckla hela länet. Det innebär ett regionalt ansvar för flera frågor som länsstyrelsen tidigare varit samlande aktör för.

Region Stockholm ska företräda länet gentemot myndigheter och regering i frågor som rör tillväxt, bostadsbyggande, miljö och klimat och infrastruktur. En mycket viktig del är att ha en nära dialog med kommunerna i frågor om regional utveckling.

Tillbaka till nyhetslistan