Årsredovisning 2017: Stora investeringar och ekonomi i balans

Fler patienter får läkarbesök inom vårdgarantins gräns och andelen nöjda resenärer i kollektivtrafiken ökar. Stora investeringar genomförs i både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken med en ekonomi i balans. Det framgår av Stockholms läns landstings årsredovisning för 2017.

Resultatet för helår 2017 uppgick till 2 130 miljoner kronor före omställningskostnader vilket är 422 miljoner kronor högre än föregående år. Resultatet efter omställningskostnader uppgick till 1 242 miljoner kronor.


Stora investeringar pågår i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för att möta morgondagens behov i ett växande Stockholms län. Landstinget har en ekonomi i balans men kraven behöver fortsatt skärpas på en kostnadseffektiv administration för att ytterligare frigöra resurser till kärnverksamheterna under de kommande åren av fortsatt utbyggnad. Med tydligt fokus på kontrollerad kostnadsutveckling kan landstinget fortsätta modernisera och investera.

Hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården har arbetet präglats av att flytta vården närmare invånarna, med renodlade uppdrag för akutsjukhusen och en utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen. Samtidigt har investeringarna fortsatt i den nya sjukhusbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Antalet vårdtillfällen inom slutenvården, då patienter ligger inlagda, har ökat hos vårdgivare utanför akutsjukhusen och samtidigt minskat på akutsjukhusen, enligt plan. På samma vis har arbetet för mer vård på rätt plats lett till att läkarbesöken minskar medan besök hos andra yrkeskategorier inom vården som till exempel sjuksköterskor ökat.

När det gäller tillgängligheten till vården fick fler komma till husläkare eller specialistläkare inom vårdgarantins gräns än 2016. Stockholms läns landsting har också en större andel patienter som får vård inom vårdgarantins gränser än riket i genomsnitt. I årsredovisningen för 2017 framgår också att de vårdrelaterade infektionerna och förskrivningen av antibiotika har minskat.

Förlossningsvården har fått höjd ekonomisk ersättning under året för att stärka bemanningen. Trots en tidvis ansträngd situation har mer än nio av tio av de 28 600 förlossningarna skett på den klinik som föräldrarna har valt.

Förlossningsklinikerna inom Stockholms läns landsting har under 2017 tagit emot fler födande kvinnor från andra län än vad som har hänvisats till närliggande lån.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafikresandet ökade under 2017, även på vatten. Under en vardag skedde i genomsnitt 2 744 000 påstigningar, med vissa månader där över 3 miljoner påstigande noterades och målet för antal påstigande nåddes även. Även andelen nöjda resenärer ökade i alla trafikslag, utom inom busstrafiken där den trots framkomlighetsproblem på gator och torg var oförändrad. Den samlade kundnöjdheten slog dock rekord sedan mätningarna startade med ett uppmätt nöjdhet på 82 procent.

I juli öppnade den nya Citybanan, med de nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Odenplan. Satsningar på pendeltågstrafiken har inneburit en ökning av trafiken med 20 procent, vilket motsvarar 70 nya dagliga avgångar. I samband med Citybanans öppnande nådde kundnöjdheten höga nivåer, över 70 procent.

I slutet av året minskade dock kundnöjdheten i huvudsak på grund av problem och brister i infrastrukturen och järnvägen, men också utmaningar med underhåll av tåg. Åtgärder sattes in omedelbart för att bryta utvecklingen och nu är trafiken mer stabil, tillgången på tåg är god och infrastrukturen fungerar bättre. Punktligheten har ökat liksom resenärernas nöjdhet varför även den nya linje 44 startades som ger ytterligare avgångar och förbättringar för resenärerna i pendeltågstrafiken.

Jobbpendling via båt mellan Ekerö och centrala Stockholm har visat sig vara mer populärt än väntat och båtlinjen mellan Ekerö och Stadshuskajen ingår nu i den ordinarie pendelbåtstrafiken.

Flera stora investeringar pågår i kollektivtrafiken för att erbjuda miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor i ett växande län. Några exempel är förlängningen av tvärbanan till Sickla och det fortsatta arbetet med att bygga ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda till Kista. Nya dubbelspår längs Roslagsbanan gör att tågen kan mötas på fler ställen.

 

Tillbaka till nyhetslistan